Hwb ariannol i rai o atyniadau ymwelwyr Cymru

02/11/2017

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod cronfa gwerth £2.4 miliwn ar gael ar gyfer 26 o brosiectau ar draws Cymru a fydd yn gwella profiadau ymwelwyr sy’n dod i Gymru.

Mae’r cyllid wedi’i neilltuo ar gyfer prosiectau seilwaith ledled Cymru i wella amwynderau ar gyfer ymwelwyr yn ogystal a phrosiectau a fydd yn datblygu cyrchfannau o safon uchel. 

 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet: “Mae cynllun y Cymorth Buddsoddi Mewn Amwynderau Twristiaeth yn ffordd ardderchog inni helpu’r sector twristiaeth i wella cyfleusterau ac amwynderau lleol.  Yn aml, ni roddir fawr o sylw iddyn nhw, ond maen nhw’n cyfrannu’n sylweddol at brofiadau ymwelwyr â Chymru a’r argraff sy’n cael ei chreu o’r wlad. Bydd pobl leol hefyd yn elwa arnyn nhw. 

 

“Mae’r cyllid wedi darparu cyfle gwych i bartneriaid lleol bennu grŵp o brosiectau a all wneud gwahaniaeth.  Mae ymwelwyr yn disgwyl i bob agwedd ar eu hymweliad fod o’r ansawdd gorau, gan gynnwys llety, gwybodaeth, toiledau a meysydd parcio.  Mae rheoli’n cyrchfannau twristiaeth yn allweddol os rydyn ni am barhau i ddarparu profiadau o ansawdd uchel i ymwelwyr yn unol â’n huchelgeisiau strategol. Mae darparu’r cyllid hwn yn cyfrannu at greu cyrchfannau gwell.”

 

Mae’r prosiectau yn cynnwys gwella llwybrau beiciau; gwella mynedfeydd a chyfleusterau traethau baner las; darparu lleoedd parcio i ymwelwyr ac arwyddion a thoiledau cyhoeddus. Bydd y prosiectau hefyd yn bodloni blaenoriaethau lleol a rhanbarthol yn ogystal â blaenoriaethau cenedlaethol. 

 

Pontcysyllte

 

Ymhlith prosiectiau fydd yn cael arian yw Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd er mwyn creu maes parcio newydd i ymwelwyr i Draphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte. Ers i Draphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte ddod yn Safle Treftadaeth y Byd yn 2009, mae nifer yr ymwelwyr yn yr ardal wedi codi 70%. Basn Trefor, sy’n ffinio â Thraphont Ddŵr Pontcysyllte, yw un o’r prif ganolfannau ar gyfer pobl sy’n ymweld â’r safle treftadaeth sy’n denu dros 250,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

 

Prosiect arall fydd yn cael arian fydd gwaith velf yn seiliedig ar lwybrau arfordirol ar gyfer Blwyddyn y Môr (£32,000). I dynnu sylw at lwybrau arfordir Cymru yn ystod Blwyddyn y Môr, mae Cyfoeth Naturiol Cymru am gomisiynu gwaith celf a fydd yn denu sylw’r cyhoedd ac yn adlewyrchu statws unigryw prif lwybrau cerdded Cymru.

 

Mae pob sefydliad wedi cael llythyr yn cynnig y cyllid drwy gynllun y Cymorth Buddsoddi Mewn Amwynderau Twristiaeth. Derbynnir y cynigion hyn yn ffurfiol yn ystod yr wythnosau nesaf a rhoddir cynllun prosiect ar waith gyda’r awdurdod rheoli perthnasol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru