Lansio apêl i gael rhagor o bobl yn dysgu yn yr amgylchedd naturiol

14/03/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddwyd ymgyrch i ddathlu a rhoi sylw i ddysgu yn yr awyr agored yng Nghymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio Wythnos Ddysgu yn yr Awyr Agored cyntaf Cymru gyda Chyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored.
Mae’r ymgyrch, sy’n cael ei chynnal rhwng 1 a 7 Ebrill yn annog athrawon, grwpiau dysgu a theuluoedd ledled Cymru i wneud dysgu yn yr awyr agored yn rhan o’u bywydau beunyddiol.

 

Y bwriad yw datblygu a hybu manteision amrywiol ystafell ddosbarth heb waliau tra’n rhannu gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored i roi cynnig arnynt yn y cartref neu yn yr ysgol.


 

Dywedodd Sue Williams, Uwch Ymgynghorydd Addysg a Sgiliau ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:“Mae tystiolaeth yn dangos bod dysgu yn yr awyr agored yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth ac yn ein cynorthwyo i adnabod yr effaith yr ydym yn eu cael ar yr amgylchedd yn awr ac yn y dyfodol.“Gall hefyd wella ein hiechyd a’n lles trwy ddiogelu yn erbyn gordewdra, cynyddu gweithgaredd corfforol a lleihau symptomau straen.

 

“Dyma pam yr ydym yn gofyn i athrawon, rhieni a dysgwyr o bob oed i fynd y tu allan i fwynhau a chysylltu â’r amgylchfyd naturiol.“Gall grwpiau addysgol ddefnyddio’r awyr agored trwy gydol y flwyddyn er mwyn dysgu amrywiaeth eang o bynciau, o fesur coed mewn mathemateg i astudio twyni tywod mewn gwersi daearyddiaeth.“Gall teuluoedd geisio gwneud bwydwyr adar, creu celf naturiol neu fynd allan am dro er mwyn gweld pa anifeiliaid a phlanhigion y gallant eu hadnabod.” 
Codi ymwybyddiaeth
Yn ystod yr ymgyrch, bydd CNC yn cynnal sesiynau hyfforddi ar gyfer athrawon ac arweinwyr grŵp er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o rôl a manteision dosbarth yn yr awyr agored.

 

Bydd digwyddiad dathlu hefyd yn cael ei gynnal yng Nghoedwig Clocaenog yng Ngogledd Cymru lle bydd ysgolion yn plannu coed derw o fes lleol. Casglwyd y mes yn ystod ymgyrch blynyddol Miri Mes sy’n gofyn i ysgolion a grwpiau addysgol gasglu mes er mwyn helpu CNC i blannu coed o had lleol.

 

Ychwanegodd Sue: “Mae hwn yn gyfle gwych i arddangos ystafell ddosbarth fwyaf a gorau Cymru – ein hamgylchedd naturiol.“Gobeithiwn weld llawer o ysgolion a theuluoedd o bob rhan o Gymru yn cyfranogi ac yn rhannu eu profiadau.”Gall pobl rannu eu lluniau dysgu yn yr awyr agored gyda CNC a Chyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored drwy ddefnyddio’r hashnod #WythnosDysguAwyrAgored.