Lansio CERI SIARAD yn ysgolion Ceredigion

11/10/2017

Categori: Addysg, Iaith

Lansiwyd CERI SIARAD, Siarter Iaith Gymraeg, mewn ysgolion cynradd Cymraeg ar draws Ceredigion ar ddechrau tymor yr Hydref eleni.

Nod y siarter yw ysbrydoli disgyblion i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau er mwyn cynyddu defnydd o’r iaith y tu allan i’r dosbarth. Mae’r Siarter yn dilyn llwyddiant rhanbarthol ‘Cymraeg Campus’ ar gyfer ysgolion ail iaith.

 

Amlygodd Catrin Thomas, Pennaeth Ysgol Gynradd Aberaeron, arwyddocâd yr hyn y bydd y siarter newydd yn ei olygu i'r ysgol a'i disgyblion “Rydym yn croesawu unrhyw gyfle i hyrwyddo’r Gymraeg o fewn yr ysgol a’r gymuned. Mae’r Siarter Iaith yn rhoi cyfle gwych i ni wneud hyn mewn modd positif a chyffrous gan ddathlu ein hiaith a’n diwylliant bob dydd ym mhob man. Mae criw o ddisgyblion ‘CERI SIARAD’ yn brysur yn trefnu digwyddiadau difyr i annog pawb i gael yr hyder i fwynhau siarad yr iaith yn gymdeithasol.”

 

Bydd ysgolion yn gweithio tuag at wobrau efydd, arian ac aur, a byddant yn ennill y gwobrau hyn yn ddibynnol ar y cyfleoedd y maent yn eu rhoi i ddisgyblion ddefnyddio Cymraeg mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol.

 

Esboniodd Barry Rees, Cyfarwyddwr Strategol Dysgu a Phartneriaethau Cyngor Sir Ceredigion, y rheswm tu ôl y symbol Ceri, “Mae Ceri yn symbol pwerus i ni yma yng Ngheredigion. Barcud Coch yw Ceri ac mae hanes yr aderyn yn un symbolaidd. Bu bron i ni golli’r aderyn urddasol o’n gwlad ar un adeg, ond drwy brojectau cadwriaethol, amodau ffafriol a gwaith caled Ceredigion fe dyfodd y boblogaeth o farcutiaid o ddau bâr i dros fil o barau. Dyma ein nod gyda’r Gymraeg. Mae angen darparu yr amodau cywir iddi ffynnu, ysgogi balchder i’n disgyblion a’n cymunedau wrth ei defnyddio ac ymateb i’n her bersonol ni i bob un ohonom i ddefnyddio a hybu’r Gymraeg gyda hyder a balchder ble bynnag y gallwn.”

 

Iaith y cae chwarae

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet a chyfrifoldeb am Wasanaethau Dysgu, “Rydym yn ffodus yng Nghymru ein bod yn ddwyieithog: sgil sy’n agor drysau, ac sydd gan y mwyafrif o boblogaeth y byd. Mae’n fraint cael dangos ein cefnogaeth i’r Siarter Iaith Gymraeg CERI SIARAD yn ein hysgolion yng Ngheredigion. Mae’n bwysig i ddangos nid iaith ystafell ddosbarth yn unig ydy’r Gymraeg, ond iaith y cae chwarae, iaith technoleg, iaith hamdden ac iaith diwylliant. Trwy ddarparu Siarter Iaith CERI SIARAD yn ein hysgolion, rydym yn rhoi cefnogaeth i blant a rhoi siawns iddyn nhw ddatblygu eu hyder yn y Gymraeg.”

 

Mae lansiad y siarter yn cydfynd â bwriad Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Darparwyd y cyllid i’r Siarter oddi wrth Lywodraeth Cymru i’r ysgolion trwy ERW.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru