Lansio cronfa i blant a phobl ifanc difreintiedig

30/07/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn lansio ymgyrch newydd ar gyfer 2020 a fydd mynd at i noddi gwyliau i blant yn ystod gwyliau haf.

Bydd Cronfa Cyfle i Bawb 2020 yn agor wythnos Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Conwy eleni a'r mudiad yn annog unigolion, cwmnïau a chymdeithasau i noddi gwyliau i blant yn ystod gwyliau haf 2020. Bydd nawdd o £120 yn cyfrannu at le i blentyn ar gwrs Gwyliau Haf un ai yng Ngwersyll Llangrannog yng Ngheredigion, Gwersyll Glan-llyn ger y Bala neu yng Ngwersyll Caerdydd.

 

Eleni, flwyddyn ers lansio’r gronfa am y tro cyntaf, mae’r Urdd wedi cyrraedd y nod ariannol a osodwyd sy’n golygu bod 100 o blant a phobl ifanc yn elwa o’r cynllun i fynychu Gwersyll Haf yn un o wersylloedd yr Urdd. Cwmni teledu Tinopolis oedd prif noddwr y gronfa y llynedd ac maent hefyd wedi ymrwymo i noddi Cronfa 2020. Cafwyd cyfraniadau oddi wrth unigolion, busnesau a chymdeithasau gan gynnwys 24 o ganghennau Merched y Wawr a 5 Clwb Rotari. 

 

Mae Catrin Thomas yn brifathrawes yn Ysgol Gynradd Aberaeron ac yn gweld gwerth ac effaith gadarnhaol cynllun o’r fath ar blant a phobl ifanc. Meddai, “Mae tlodi plant yn effeithio ar deuluoedd ym mhob cwr o Gymru ac fel athrawon, rydym yn gweld effaith hyn yn ddyddiol.

 

Mae’n wych felly i weld mudiad fel yr Urdd yn mynd ati i sefydlu cynllun sy’n rhoi’r cyfle i bob plentyn, beth bynnag fo’u cefndir, elwa o’r profiad o gael mynychu Gwersyll Haf. 

 

Mae’r costau ychwanegol yn ystod gwyliau haf yn medru bod yn anodd i deuluoedd difreintiedig felly mae cynllun fel Cronfa Gwersylloedd Haf yr Urdd nid yn unig yn cynnig profiadau bythgofiadwy i blant a phobl ifanc na fyddai’n cael y cyfle fel arall, ond hefyd yn lleihau rhywfaint ar y straen i deuluoedd.”

 

Gydag ystadegau diweddar gan elusennau yn dangos bod tlodi plant yng Nghymru ar gynnydd, a hynny yn groes i’r duedd yng ngweddill y DU, mae’r Urdd yn awyddus iawn i godi’r targed i 200 o lefydd ar gyfer Cronfa 2020 er mwyn cynnig profiad gwersyll haf i fwy o bobl ifanc Cymru.

 

Llwyddiant 

 

Dywedodd Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd, “Rydym yn falch iawn o lwyddiant Cronfa Cyfle i Bawb 2019 ac wrth i ni groesawu’r bobl ifanc dros yr haf, hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu er mwyn darparu profiadau amhrisiadwy i blant a phobl ifanc na fyddai fel arall mewn sefyllfa i fynychu Gwersyll Haf.

 

Mae’n gyfrifoldeb arnom i wneud ein rhan i geisio mynd i’r afael ag effaith tlodi ar blant ac fel mudiad sydd â phlant a phobl ifanc wrth wraidd ein holl weithgareddau, dyma un ffordd o sicrhau bod modd i bawb, beth bynnag fo’u cefndir, gael y profiad o aros yn un o’n gwersylloedd.

 

Mae’n gyfle i’r bobl ifanc fwynhau yng nghwmni ei gilydd a datblygu eu sgiliau cymdeithasol sydd, yn ei dro, yn cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd ac yn rhoi hwb i’w hunan-hyder.