Lansio cronfa newydd gwerth £40 miliwn i gefnogi addysg, cyflogaeth a hyfforddiant

Lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw gronfa gwerth £40 miliwn ar gyfer hyfforddiant a chreu swyddi a sicrhau fod pobl yn symud i waith.

Mae’r gronfa hon yn rhan o gynllun hirdymor i helpu Cymru i adfer o’r coronafeirws; i ailgodi’n gryfach a sicrhau bod pawb yn rhan o’r adferiad hwnnw.

 

Mae cyhoeddiad heddiw yn ychwanegu at becyn £50miliwn ar gyfer dysgu a sgiliau addysg uwch ac addysg bellach a ddatgelwyd gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yr wythnos ddiwethaf.Wrth galon y gronfa newydd mae addewid y bydd pawb dros 16 oed yn cael yr help sydd eu hangen arnynt i fanteisio ar gyngor a chymorth i ddod o hyd i waith neu i ddechrau eu busnes eu hun neu i ddechrau cwrs addysgol neu hyfforddiant.

 

Bydd mwy o gymorth i brentisiaethau, ynghyd â hyfforddeiaethau, cymorth ar ôl colli gwaith, rhaglenni ailhyfforddi a chyngor gyrfaoedd – bydd yr holl hyn yn hanfodol i fynd i’r afael â’r cynnydd disgwyliedig mewn diweithdra a’r risg y gall anghydraddoldeb economaidd waethygu oherwydd pandemig y coronafeirws.

 

Dywedodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Rebecca Evans: "Mae’r coronafeirws yn bygwth effeithio’n ddifrifol ar y gwaith da yr ydym wedi’i wneud i leihau diweithdra ac anweithgarwch economaidd yng Nghymru dros y ddegawd ddiwethaf.“

 

Bydd y buddsoddiad £40miliwn hwn mewn swyddi a sgiliau yn hanfodol i liniaru effaith y pandemig a bydd yn hanfodol i sbarduno adferiad ein heconomi."

 

"Wrth inni weithio i adfer o effaith y pandemig, rydym am sicrhau y bydd ein heconomi yn gryfach, yn decach, yn wyrddach, yn fwy hyblyg ac yn fwy cynhyrchiol nag o’r blaen – i hynny ddigwydd, mae angen cymorth ar bobl a busnesau i wynebu’r heriau a’r pwysau y bu’n rhaid iddynt eu hysgwyddo oherwydd y coronafeirws." 

 

Bydd cymorth Cyflogadwyedd a Sgiliau Llywodraeth Cymru yn helpu cyflogwyr i gyflogi gweithwyr newydd, gydag ysgogiadau i recriwtio prentisiaid a phobl ifanc. Bydd hefyd yn helpu oedolion i oresgyn rhwystrau o ran cadw a chael gwaith gan hoelio sylw ar sectorau twf Cymru.

 

Mae’r cynllun yn cynnwys pwyslais ar gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer pobl y bydd y dirywiad economaidd yn effeithio fwyaf arnynt, gan gynnwys pobl anabl, pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, menywod a’r rheini sydd ar incymau isel ac sydd heb lawer o sgiliau.

 

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates: "Rydym eisoes wedi rhoi’r pecyn cymorth mwyaf hael yn y DU i fusnesau Cymru, sydd wedi bod yn hanfodol i’w helpu drwy’r argyfwng." 

 

"Mae cyhoeddiad heddiw yn mynd gam ymhellach ac yn cefnogi ein gweithlu. Bydd y pecyn £40miliwn hwn yn helpu i gymell cyflogwyr i hyfforddi gweithwyr newydd, gan gynnwys prentisiaid a phobl ifanc. Bydd hefyd yn helpu cyflogwyr i gadw ac ailsgilio’r gweithlu presennol a chefnogi unigolion sy’n chwilio am waith i ddod o hyd i gyflogaeth ddiogel neu i ddechrau eu busnes eu hunain." 

 

"Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i sbarduno ein hadferiad economaidd. Rwy’n galw ar bob cyflogwr nawr i fanteisio ar ein hysgogiadau ac i chwarae rhan yn y broses o ddarparu swyddi a chyfleoedd hyfforddi o ansawdd ar draws Cymru."

 

Cyllid ychwanegol

 

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Gan ychwanegu at y £50 miliwn a gyhoeddais yr wythnos ddiwethaf i gefnogi colegau a phrifysgolion, bydd y cyllid ychwanegol hwn yn creu cyfleoedd pellach i bobl wella eu gwybodaeth a’u siliau yn un o’n sefydliadau addysg uwch neu addysg bellach."

 

"Bydd mwy na £8miliwn yn cael ei ddefnyddio i greu prentisiaethau gradd newydd mewn TGCh a gweithgynhyrchu uwch; cymorth i 250 o raddedigion i oresgyn rhwystrau i brofiad gwaith ac i gynyddu gweithgareddau swyddfeydd cyflogaeth mewn colegau ar draws Cymru." 

 

"Byddwn hefyd yn ehangu ein rhaglen cyfrif dysgu personol i ailsgilio ac uwchsgilio mwy na 2,000 o bobl sy’n gweithio, gan eu helpu i ddringo’r ysgol gyflogaeth ac ehangu eu hopsiynau o ran y math o yrfa sydd ar gael iddynt.
Mae’n bwysig ein bod yn buddsoddi nawr er mwyn cefnogi gweithlu gyda’r sgiliau i sbarduno ein hymateb economaidd i’r coronafeirws."