Lansio cyfres o ddigwyddiadau i drafod y sector cig coch

13/10/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol ledled y wlad i ymgysylltu â ffermwyr a thrafod dyfodol y sector cig coch.

Mae'r corff hyrwyddo a datblygu cig oen, cig eidion a phorc, sy'n derbyn cyllid craidd gan Ardoll Cig Coch ar ffermwyr a phroseswyr, wrthi'n datblygu ei gynlluniau i gefnogi'r diwydiant ar gyfer 2022 a thu hwnt.

 

Daw hyn wrth i sector cig coch Cymru ddod allan o gyfnod o ansicrwydd. Yn dilyn aflonyddwch oherwydd ansicrwydd Brexit ac yna pandemig COVID, llwyddodd HCC a’r sector i addasu, gan sicrhau bod y gadwyn gyflenwi yn parhau i weithredu i ddarparu bwyd i'r boblogaeth.

 

Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar ffermydd yn y Trallwng, Treffynnon, Llambed, Pontypridd a Llanrwst, gyda gwahoddiad i ffermwyr cig eidion, defaid a moch o Gymru i gymryd rhan mewn trafodaeth agored.

 

Dywedodd Cadeirydd HCC, Catherine Smith, “Mae ein sector wedi ymdopi’n rhyfeddol o dda ag ansicrwydd Brexit a COVID. Mae cwsmeriaid wedi ymateb yn dda iawn i'n hymgyrchoedd marchnata, ac mae gwerthiant wedi codi. Ond mae hwn yn amser da i ymgysylltu â'n rhanddeiliaid amaethyddol ar gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

 

“Rydym felly yn edrych ymlaen at drafod yr heriau a'r cyfleoedd amrywiol y mae'r sector yn eu hwynebu gyda ffermwyr yn y cyfarfodydd agored hyn, a chlywed mewnbwn gan ystod o leisiau ar sut i gyflawni'r nodau uchelgeisiol a nodir yn ein dogfen 'Gweledigaeth 2025' a darparu y gwerth gorau am arian i'n talwyr ardoll.

 

Heriau ar y gorwel

 

“Yn sicr mae yna heriau ar y gorwel; bargeinion masnach newydd, newidiadau yn nhueddiadau’r cwsmer, a her cynaliadwyedd. Gyda'n brandiau cryf a'n harferion ffermio cynaliadwy, mae Cymru mewn sefyllfa gref i ymateb. Gyda strategaeth unedig ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan, gallwn barhau i ffynnu, ac mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfle da i ffermwyr fynegi eu barn a chyfrannu syniadau."

 

Bydd cyfarfodydd Fforwm y Ffermwyr yn cael eu cynnal ar ffermydd sy’n cymryd rhan yn Rhaglen Datblygu Cig Goch lwyddiannus Hybu Cig Cymru, menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd a ddyluniwyd i hybu proffidioldeb a chynaliadwyedd ar ffermydd defaid a gwartheg eidion a pharatoi’r sector ar gyfer y dyfodol.