Lansio cynllun ceir trydan cymunedol

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn lansio cynllun ceir trydan cymunedol newydd i roi gwell cysylltiadau trafnidiaeth i bobl mewn ardaloedd gwledig.

Mae ganddyn nhw ddau gar, un wedi'i leoli yn Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen ym Methesda a'r llall yn Y Ganolfan Gymunedol yn Abergynolwyn. Gall pobl eu harchebu a'u defnyddio os ydyn nhw am gyrraedd rhywle pan nad oes bysiau, trenau neu dacsis ar gael neu y byddent yn costio gormod.

 

Gall ceir cymunedol ei gwneud hi'n haws i bobl mewn ardaloedd gwledig gyrraedd cyfweliadau swydd, apwyntiadau ysbyty, neu hyd yn oed mynd i siopa.

 

Bydd y cynllun yn lansio'n swyddogol ddydd Sadwrn 9fed o Dachwedd yn Neuadd Ogwen Bethesda a dydd Sul 10fed o Dachwedd yn Y Ganolfan Gymunedol yn Abergynolwyn.
Bydd Neil Lewis, Cydlynydd Adfywio Cymru, Rheolwr Ynni Lleol yn Ynni Sir Gar a ‘nerd’ hunan-gyfaddef cerbydau trydan yn rhoi sgwrs yn y ddau ddigwyddiad. Eglurodd Neil: “Gall cydberchnogaeth cerbydau trydan wneud gwahaniaeth enfawr i gymunedau Cymru. Gostwng cost cludiant, gwella cyfleustra wrth frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd. Mae cerbydau trydan hefyd yn wych i'w gyrru. Arhoswch nes i chi deimlo'r ‘torque’. Wrth i bobl gael cyfle i brofi pa mor wych yw moduro EV fe'u hanogir i adael disel/petrol yn y gorffennol lle maent i fod.”

 

Dydd Sadwrn 9fed o Dachwedd rhwng 9am a 12pm yng Ngardd Gymunedol Llys Dafydd ym Methesda gall pobl alw heibio i weld y car a darganfod mwy am y prosiect. Bydd diodydd poeth am ddim a sudd afal lleol. Yna am 12pm yn y bar i fyny'r grisiau yn Neuadd Ogwen bydd sgwrs gyda Neil Lewis am EVs gan gynnwys ei brofiad personol o EVs, prosiectau ynni cymunedol a rhywfaint o chwalu chwedlau, cyn cyfle i gael sgwrs anffurfiol â Neil y tu allan yn Llys Dafydd dros ginio am ddim, cawl llysiau poeth a rholiau (o Gaffi Coed y Brenin, wedi'i weini o'r cwt).

 

Cyfle i fynd wrth y llyw

 

Ddydd Sul yma rhwng 12pm a 2pm yn Y Ganolfan Gymunedol yn Abergynolwyn bydd cyfle i yrru'r car! Galwch heibio am daith o amgylch y car ac i gael eich gyrru o amgylch Abergynolwyn i brofi'r car ar waith! Am 3pm y tu mewn i'r Ganolfan bydd sgwrs Neil Lewis unwaith eto am EVs gan gynnwys ei brofiad personol o EVs, prosiectau ynni cymunedol a rhywfaint o chwalu chwedlau.

 

Bydd y ceir, o'r enw Carwyn a Carwen, yn cael eu rheoli gan y Bartneriaeth Ogwen ym Methesda ac Egni Abergynolwyn