Lansio cynllun i ddiogelu dyfodol Yr Wyddfa

20/03/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wedi tair blynedd o drafodaethau ac ymgynghoriadau, mae cynllun arloesol sy’n amlinellu sut i ofalu am ddyfodol mynydd mwyaf eiconig Cymru, Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa, wedi gweld golau dydd.

Daw dros 500,000 o bobl i ymweld â’r mynydd bob blwyddyn sy’n ei dro’n golygu mai hwn yw trydydd atyniad mwyaf poblogaidd Cymru. Amcangyfrifir y daw’r defnyddwyr  hyn â £69 miliwn o fudd economaidd i’r ardal, ond yn eu sgil, fe ddaw pwysau a bygythiadau arwyddocaol i isadeiledd, cymunedau, tirwedd a chynefinoedd y fro. Bwriad Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa yw mynd i’r afael â’r heriau a’r bygythiadau hyn, gan annog parch at y mynydd, sicrhau gwell dealltwriaeth o’i rinweddau ynghyd â sicrhau gwell dyfodol i’r Wyddfa a’r ardaloedd sy’n ei amgylchynu. Drwy ddod â phawb sy’n  ymwneud yn  ddyddiol â rheoli’r mynydd at ei gilydd, drwy gydweithio a thrwy ymgynghori eang, sicrhawyd sêl bendith gan bawb ar sut dylid rheoli mynydd mwyaf poblogaidd  Cymru a Phrydain.

 

Heddiw, wrth droed dau o lwybrau prysuraf Yr Wyddfa, bydd ffrwyth llafur y Bartneriaeth, sef Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa yn cael ei lansio gan Weinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn.

 

Ar ran y Bartneriaeth, dywedodd Helen Pye,  “Mae’r Wyddfa yn fynydd sydd â lle arbennig yng nghalon y genedl ac mae gan bobl farn gref ac angerddol ar sut y dylid gofalu amdano. Drwy weithio’n agos gyda’n gilydd, rydym wedi cydbwyso anghenion ein cymunedau, hamdden, ffermio a chadwraeth, gan warchod a gwella’r mynydd ar gyfer y genhedlaeth nesaf ar yr un pryd. Ein gobaith ni nawr yw sicrhau y gall Cymru gyfan ei deall, ei pharchu a’i mwynhau yn gyfrifol, gan ddiogelu ei dyfodol ar yr un pryd.”

 

Diogelu’r mwynhad

 

Wrth lansio’r cynllun, dywedodd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd “Mae Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa wedi dod â phrofiad ac arbenigedd ynghyd, a bydd yn gymorth i sicrhau ein bod yn diogelu mwynhad o’r Wyddfa ar gyfer y cenedlaethau i ddod. Rwy’n llongyfarch yr holl bartneriaid fu ynglŷn â’r cynllun  ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Bartneriaeth i gyflawni’r weledigaeth ar gyfer yr Wyddfa erbyn 2030."

 

Mae’r cynllun ar gael ar lein wrth ymweld â'r wefan, neu mae modd cael copiau caled gan aelodau’r Bartneriaeth neu drwy gysylltu â Swyddfa Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.