Lansio pecyn o gymorth i ddinasyddion o weddill yr Undeb Ewropeaidd

Mae tua 80,000 o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn byw, gweithio ac astudio yng Nghymru ar hyn o bryd, a nifer ohonynt heb gyflwyno cais eto i gynllun Preswylio’n Sefydlog Llywodraeth Prydain er mwyn aros yng Ngwledydd Prydain ar ôl Brexit.

Bydd y pecyn newydd o gymorth gan Lywodraeth Cymru yn cynnig cymorth gyda cheisiadau a rhoi cyngor ar faterion lles a hawliau yn y gweithle drwy rwydwaith Cyngor ar Bopeth ledled Cymru ac yn cynnig gwasanaeth cynghori ar fewnfudo sy'n cynnig cymorth arbenigol ar gyfer achosion cymhleth, drwy gwmni cyfreithiol sy'n arbenigwyr ar fewnfudo, Newfields Law. Bydd y pecyn hefyd yn cynyddu'r ddarpariaeth o ganolfannau cymorth digidol yng Nghymru – i helpu'r rhai heb fynediad at dechnoleg ddigidol i wneud cais am statws preswylydd sefydlog. 

 

Byddant yn gweithio gydag amrywiol elusennau a phartneriaid ar draws Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r angen i wneud cais am statws preswylydd sefydlog mewn cymunedau anodd cyrraedd atynt ac agored i niwed.

 

Dywedodd y Gweinidog Brexit, Jeremy Miles: "Mae Cymru yn gartref i filoedd o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd o gefndir amrywiol tu hwnt sy'n cyfoethogi ein cymunedau ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i'n gwasanaethau cyhoeddus a'n llwyddiant economaidd. Maen nhw'n ffrindiau i ni, yn gymdogion, cydweithwyr neu hyd yn oed aelodau o'n teulu."

 

"Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi bob aelod o'n cymuned, beth bynnag eu cenedligrwydd neu statws mewnfudo. Rwy' am ddweud yn glir - rydyn ni'n gwerthfawrogi eich cyfraniad enfawr i'n cymdeithas."  

 

"Ond mae nifer o ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn wynebu dyfodol ansicr. Bydd cyngor a chymorth penodol sy'n goresgyn rhwystrau rhag cyfathrebu ac sydd wedi'i dargedu yn union lle mae ei angen yn helpu pobl i ddeall eu hawliau a gwneud penderfyniadau doeth dros y misoedd nesaf."

 

‘Rwy'n falch ein bod ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda mudiad the 3 Million - sy'n siarad ar ran dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd - ac rydyn ni'n bwriadu gweithio'n agosach fyth gyda nhw yn y dyfodol."

 

Effaith ddramatig

 

"Os bydd dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn gadael y Deyrnas Unedig, gallai'r effaith yma yng Nghymru, yn ein cymuned a'n gweithleoedd, fod yn ddramatig. Rhaid i ni godi ymwybyddiaeth am hawliau dinasyddion er mwyn eu helpu i aros yma ac i ffynnu."

 

Fel rhan o'r prosiect, bydd gwefan newydd yn cael ei lansio i hyrwyddo'r amrywiol gymorth sydd ar gael i ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru.