Lansio 'Steddfod yr Urdd yng Nghaerdydd 2019

Ddydd Gwener diwethaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cafodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 ei lansio yng nghwmni plant a phobl ifanc y Brifddinas.

Degawd ers cynnal Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd yn 2009, bydd yr ŵyl sy’n denu 90,000 o ymwelwyr yn flynyddol, yn dychwelyd i’r Bae rhwng 27ain o Fai a’r 1af o Fehefin eleni.

 

Mae’r bwrlwm yn cynyddu yn lleol wrth i’r Eisteddfod agosáu gyda rhai o ysgolion yr ardal yn mynd ati i gystadlu am y tro cyntaf erioed. 

 

Eleni, am y tro cyntaf hefyd, bydd mynediad i’r Maes am ddim i bawb. Bydd angen i unrhyw oedolyn sydd yn dymuno mynd i wylio’r cystadlu mewn Rhagbrawf neu yn y Pafiliwn brynu Band Braich ar gyfer y diwrnod penodol hwnnw.

 

Mae’r bandiau braich ar gael i’w prynu nawr am bris gostyngol o £13 tan ddiwedd Ebrill drwy ddilyn y ddolen neu ffonio Llinell Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru ar 029 2063 6464. Ni fydd angen bandiau ar blant a phobl ifanc (dan 18 oed) a bydd bandiau braich am ddim i gystadleuwyr (dan 25 oed).

 

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, bydd 15,000 o blant a phobl ifanc yn dod ynghyd i gystadlu mewn cystadlaethau sy’n amrywio o ganu, actio a dawnsio i gelf, coginio a chreu ap. Yn ogystal â’r cystadlu, bydd gweithgareddau megis sesiynau chwaraeon, wal ddringo, sioeau i blant, ffair, cerddoriaeth fyw a dros 80 o stondinau amrywiol ar y Maes. Gyda’r nos bydd y cystadlu a’r perfformio’n parhau gyda chyngherddau a sioeau yn dathlu doniau lleol a chenedlaethol.

 

Adeiladu ar lwyddiant y ‘Steddfod Genedlaethol

 

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd: “Rydw i wrth fy modd fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dychwelyd i Gaerdydd yn ystod yr haf am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd, gan ddenu miloedd o pobl ifanc a’u teuluoedd i Fae Caerdydd. Bydd yr ŵyl yn rhoi cyfle i blant Caerdydd a thu hwnt i gystadlu a dangos eu doniau, ac yn denu cynulleidfaoedd ehangach i ymuno yn y dathliad hwn o’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.

 

“Roedd Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y llynedd yn ddigwyddiad nodedig, yn gynhwysol ac yn estyn croeso i bawb. Gyda bae arbennig Caerdydd yn gefndir a llu o weithgareddau i bawb, mae Eisteddfod yr Urdd yn siŵr o adeiladu ar hyn gan gyfrannu at wneud Caerdydd yn ddinas wirioneddol ddwyieithog.”

 

Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru: “Fel canolfan celfyddydau cenedlaethol Cymru, rydym ni’n teimlo’n angerddol dros ledaenu gorwelion pobl ifainc, felly braint o’r mwyaf yw gweld ein llwyfan byd-enwog yn gartref i gystadlaethau Eisteddfod yr Urdd eleni. Edrychwn ymlaen at agor ein drysau a rhoi croeso cynnes i bawb – pa un ai eisteddfodwyr ers blynyddoedd maith, neu’n mynychu’r ŵyl am y tro cyntaf.”

 

Ychwanegodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Ein nod yw dychwelyd i’r brifddinas unwaith yn oes ysgol pob plentyn er mwyn rhoi’r cyfle i holl blant a phobl ifanc Cymru gael y wefr o berfformio ar lwyfan genedlaethol Canolfan Mileniwm Cymru. 

 

“Gan ddefnyddio geiriau Gwyneth Lewis ar flaen yr adeilad ysblennydd, bydd y Ganolfan yn “ffwrnais awen” ac yn ferw o gystadlu dros gyfnod yr ŵyl. Edrychwn ymlaen at groesawu pawb i Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019.”