Llochesi wedi eu troi yn oriel bortreadau yn yr Hen Golwyn a Llandrillo-yn-Rhos

22/10/2019

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae chwe lloches bromenâd rhwng Hen Golwyn a Llandrillo-yn-Rhos yng Nghonwy wedi cael eu troi’n oriel bortreadau ar raddfa fawr fel rhan ô Ŵyl Ffotograffiaeth y Northern Eye.

Llwyddodd y ffotograffydd Niall McDiarmid, sydd wedi’i leoli yn Llundain, ac wedi arddangos ei waith yn yr Oriel Bortreadau Genedlaethol, i dynnu lluniau o bedwar ar hugain o’r wynebau tu ôl i fusnesau lleol annibynnol, gan ddangos yr amrywiaeth o fusnesau lleol.

 

Ariannwyd yr arddangosfa drwy gynllun Dychmygu Colwyn Cronfa Dreftadaeth y Loteri a chafodd ei gynhyrchu gan Guradur Oriel Colwyn, Paul Sampson.  Dywedodd Paul Sampson, curadur Oriel Colwyn a Gŵyl Northern Eye: “Mae arddangos gwaith o safon uchel yn gyhoeddus yn allweddol er mwyn goresgyn unrhyw rwystrau o ran ymgysylltu artistig a chyhoeddus. Y llynedd fe wnaethom gynhyrchu prosiect tebyg a dderbyniodd ganmoliaeth ar gyfer llochesi glân môr Llandudno, gan ddathlu masnach lletygarwch y dref. Eleni, bydd State of Independents yn canolbwyntio ar bersonoliaethau a busnesau unigryw sydd i’w canfod yn Llandrillo-yn-Rhos a Bae Colwyn. Gobeithir y bydd y prosiect yn sbardun i fwy o ymgysylltu gyda ffotograffwyr, artistiaid, busnesau a’r gymuned ar raddfa lawer mwy.”
 
Datblygodd y prosiect pan fynegodd trigolion lleol bryderon am ymddangosiad y llochesi ar y promenâd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Roger Parry “Mae’r llochesi’n nesáu at ddiwedd eu hoes a bydd y rhannau hyn o’r prom yn cael eu huwchraddio fel rhan o brosiect glan y môr.  Yn y cyfamser, bydd State of Independents yn gwneud defnydd gwych o’r llochesi; drwy ddathlu gwaith caled ein busnesau lleol gan obeithio y gwnaiff hyn annog pobl i fynd o’r promenâd i’n prif strydoedd.”

 

Codi proffil

 

Dywedodd Helen Jackson o’r prosiect Dychmygu Bae Colwyn “Mae prif strydoedd a chanol trefi ledled y wlad yn cael trafferth, ond rydym yn ffodus fod gennym ystod o fusnesau bywiog a diddorol yma.  Pwrpas y prosiect hwn yw codi proffil y busnesau hyn a dathlu’r unigolion tu ôl iddynt – rydym yn gobeithio ei ymestyn ymhellach gyda gwefan er mwyn cynnwys rhagor o fusnesau lleol.”

 
Dywedodd Ceri Carpenter o Natural Choice yn Llandrillo-yn-Rhos, sy’n ymddangos yn yr arddangosfa: “Roeddwn wedi synnu eu bod yn cysylltu â mi, ond roeddem wrth ein boddau i fod yn rhan o’r arddangosfa ac yn rhan o’r gymuned fusnes annibynnol yn lleol.”
 
Mae Gŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Northern Eye yn ddigwyddiad a gynhelir bob dwy flynedd mewn cydweithrediad rhwng oriel ffotograffiaeth Oriel Colwyn a Gŵyl The Eye yn Aberystwyth.   Nod yr ŵyl yw dod ag arddangosfeydd ffotograffiaeth o barch rhyngwladol i’r ardal ac annog trafodaeth a deialog drwy benwythnos y siaradwyr.