Llond lle o gomedi yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni

Bydd comedi’n cael lle blaenllaw ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, gyda’r Ŵyl Gomedi yn dychwelyd i amrywiol leoliadau ar hyd a lled y Maes.

Mae llawer o’r diolch am lwyddiant yr ŵyl hon eleni, a thros y blynyddoedd i Gronfa Gari, cronfa arbennig yn enw’r digrifwr a’r perfformiwr poblogaidd a anwyd a’i fagu yn ardal Llanrwst, Gari Williams.  Ac mae’n braf bod yr ŵyl wedi tyfu’n fwy nag erioed eleni yn Sir Conwy, gyda bron i 30 o weithgareddau, diolch i gefnogaeth y gronfa hon.

 

Eleni, cawn gamu i mewn i leoliad cwbl newydd ar y Maes, y Cwt Cabaret.  Wrth iddi nosi, bydd y Babell Lên yn cael ei thrawsnewid, a chawn gyfle i fwynhau rhaglen damaid yn fwy mentrus (sy’n addas ar gyfer y rheini dros 14 oed yn ôl y canllaw) na gweddill y Maes.  Bydd comedi’n cael lle blaenllaw yn y rhaglen.

 

Tudur Owen sy’n cael yr anrhydedd o daflu drysau’r Cwt Cabaret yn agored led y pen am y tro cyntaf erioed, wrth iddo gyflwyno noson o stand-yp Cymraeg gyda Daniel Glyn, Beth Angell, Jams Thomas, Beth Jones a Steffan Evans.  Mae tocynnau bron â mynd i gyd, felly archebwch eich tocynnau cyn gynted â phosibl i beidio â cholli allan.

 

O nos Sul i nos Fawrth, tro criw Mas ar y Maes fydd hi i wefreiddio a difyrru’r gynulleidfa mewn gwaith-ar-y-gweill arbennig iawn sy’n gomisiwn newydd sbon gan yr Eisteddfod.  Mae Corn Gwlad gan Gwmni Pluen a Seiriol Davies yn olrhain hanes coron ddadleuol Eisteddfod 1924, stori sy’n ddirdynnol ac yn emosiynol, ond mae’r cwmni’n gaddo bod digonedd o hiwmor a llond lle o hwyl yn rhan ganolog o’r perfformiad hefyd. 

 

Mae Cabarela’n hen ffefrynnau erbyn hyn, a hwythau’n ymddangos yn yr Eisteddfod am y drydedd flwyddyn.  Caffi Maes B oedd eu cartref gwreiddiol, gan mai comisiwn gan yr Eisteddfod oedd y cysyniad yn y lle cyntaf.  Ond wrth i’r sioe gabaret fynd o nerth i nerth a denu cynulleidfaoedd wrth deithio Cymru, daeth yn amlwg bod rhaid chwilio am gartref newydd a mwy i’r ffenomen Eisteddfodol yma!  Felly, dyma agor drysau glitzy’r Cwt Cabaret a gwahodd Lisa Angharad a’r criw i mewn i leoliad mwy ac addas ar gyfer noson sydd â’i rhybudd ei hun.  

 

Does dim byd gwell na gêm banel hwyliog - ar wahân i gêm banel hwyliog sy’n dod â beirdd a chantorion ac enwogion o fri ynghyd am lond lle o hwyl.  Croeso i’r Pen Dwfn.  Mae’n argoeli i fod yn noson dda llawn chwerthin yn y Cwt Cabaret nos Iau am 21:00.

 

Ac mae ‘na rybudd arall ar gyfer sioe nos Wener.  ‘Caewch y drysau yn y cefn…’.  Ydi, mae o’n ôl!  Na, does gennym ni ddim syniad beth i’w ddisgwyl chwaith, wrth i ‘Steddfod Stifyn ddychwelyd i’r Brifwyl eto eleni yn dilyn ei lwyddiant mawr yn y brifddinas y llynedd.  Felly, gawn ni chwarae teg i bawb wrth i Mas ar y Maes gyflwyno’r dihafal Stifyn Parri yn y Cwt Cabaret!

 

Mae sesiynau comedi wedi’u trefnu ar hyd a lled y Maes er mwyn apelio at wahanol gynulleidfaoedd ac oedrannau.  Mae Daniel Glyn yn curadu sesiynau stand-yp dyddiol yng Nghaffi Maes B, gyda lein-yp merched yn unig brynhawn Mercher.  Braf hefyd yw cael sesiwn gomedi i ddysgwyr yn Shw’mae Su’mae ddiwedd yr wythnos, ac os am ddysgu beth sy’n gwneud comedi da, dewch draw i’r Babell Lên brynhawn Gwener am sesiwn yng ngofal Theatr Bara Caws.

 

Bachu

 

A braf hefyd yw rhoi llwyfan i ddrama newydd sbon, Bachu gan Melangell Dolma, hanes Manon, merch ifanc, sy’n ‘blydi lyfio’ Steddfod.  Stori llawn cariad, cyfeillgarwch a chalonnau dryslyd yw hon, ac mae i’w gweld yng Nghaffi Maes B, nos Lun i nos Fercher ac amser cinio dydd Iau.  Cynhyrchiad Melangell Dolma, Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd, gyda chefnogaeth yr Eisteddfod a Chanolfan Mileniwm Cymru, gyda’r perfformiadau’n rhad ac am ddim gyda thocyn Maes.

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Eisteddfod wedi dod yn adnabyddus am roi llwyfan i theatr stryd absẃrd, doniol a difyr, ac mae eleni’n parhau â’r traddodiad, gyda sioe newydd sydd wedi’i chomisiynu gan yr Eisteddfod, Articulture a Gŵyl Gomedi Machynlleth.  Camwch i mewn i fywyd rhyfeddol y triawd amryddawn o Kitsch & Sync yn eu sioe newydd Rhamant ar y Palmant fydd yn crwydro strydoedd y Maes yn ystod yr wythnos. 

 

Cwt Cabaret

 

Wrth edrych ymlaen at wledd o gomedi ar y Maes ar gyrion Llanrwst, meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Mae’r arlwy comedi eleni’n anhygoel, ac mae’n braf iawn cael arbrofi gyda lleoliad newydd, y Cwt Cabaret.  Mae’n gyfle i ni gyflwyno rhaglen damaid yn fwy mentrus, ac mae’r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn addawol iawn.

 

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa Gari am eu cefnogaeth eleni a thros y blynyddoedd diwethaf.  Mae’r nawdd yma wedi ein galluogi ni i greu nifer o gomisiynau newydd sbon, ac mae prosiectau fel Cabarela wedi mynd o nerth i nerth ar ôl gadael y nyth, sy’n beth gwirionedd braf i’w weld.  Mae’n hollbwysig ein bod ni’n gallu mentro, cydweithio a chyd-greu gweithiau cwbl newydd ac arloesol, sy’n denu cynulleidfaoedd nid yn unig yn yr Eisteddfod ond ar draws Cymru ar deithiau ac mewn perfformiadau yn dilyn yr ŵyl.

 

“Gobeithio’n arw y gwelwn ni rai o’r perfformiadau a’r syniadau comedi eleni’n cael cyfle i ddatblygu a theithio yn y dyfodol hefyd.  Mae’r safon yn hynod uchel eleni a digonedd o amrywiaeth i apelio at bawb.”