Lluniau Gorsaf Newydd Caerdydd

18/07/2014

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Gorsaf Newydd Caerdydd

Mae Network Rail yn cynllunio'r trawsnewidiad mwyaf i Orsaf Ganolog Caerdydd ers iddi gael ei hadeiladu gyntaf yn y 1850au.

 

Mae'r cwmni’n edrych ar opsiynau ar gyfer ailddatblygu'r orsaf yn ystod ei gyfnod cyllido pum mlynedd nesaf, sy'n dechrau yn 2019. Fe allai’r cynlluniau olygu estyniad i'r adeilad rhestredig Gradd II i greu gorsaf fydd yn fwy ac yn well i’r defnyddwyr. 

 

Mae uwchraddio mawr i dechnoleg signalau yn ardal Caerdydd eisoes ar waith, a'r gwaith hefyd wedi dechrau ar drydaneiddio'r rheilffordd o Abertawe i Lundain. Bydd y gwaith yma’n helpu sicrhau dyfodol y rheilffordd drwy alluogi trenau cyflymach, ac amlach ar draws rhwydwaith De Cymru.

 

Lluniau Gorsaf Newydd Caerdydd

 

Ond gyda’r nifer o deithwyr yn debygol o dyfu yn sylweddol dros y degawd nesaf a thu hwnt, mae angen i'r orsaf ymateb i'r cynnydd yn y galw.

 

Pwrpas y briff cychwynnol ar gyfer y gwaith dylunio yw integreiddio elfennau hanesyddol yr orsaf i mewn i adeilad newydd, modern sy'n adlewyrchu anghenion y teithwyr yn well.

 

Bydd y cynlluniau hyn yn darparu cyntedd eang, llachar gyda gwell cysylltedd i’r llwyfannau yn ogystal â chyfleoedd manwerthu gwell a lleoedd ychwanegol i fwyta ac yfed. Y dyhead yw i'r orsaf gynnig gwell profiad i deithwyr ac i fod yn lleoliad sy'n gwasanaethu'r gymuned leol sy'n dod i'r amlwg o'i amgylch. 


Lluniau Gorsaf Newydd Caerdydd

 

Ynghyd â'r newidiadau i brofiad y teithwyr, bydd y prosiect yn gweld ailddatblygu safle'r orsaf gyfan, gan gynnwys maes parcio aml-lawr newydd a gwelliannau i feysydd parcio Ffordd Saunders. 

 

Lluniau Gorsaf Newydd Caerdydd

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net