Llwyddiant ysgolion Cymraeg: cam at ddatblygu pellach

23/10/2014

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Rhieni dros Addysg Gymraeg

Mae angen gosod canfyddiadau ymchwil diweddar BBC Cymru mewn cyd-destun ehangach i osgoi creu camsyniad.

 

Dyna ymateb RhAG i’r arolwg sy’n cymharu perfformiad disgyblion 11 oed o bob ysgol yng Nghymru ym mhynciau craidd y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

 

Dywedodd Lynne Davies, ar ran RhAG, “Rhaid ymateb yn ofalus i’r canfyddiadau hyn a’u dehongli fel ciplun ar gyfnod penodol o yrfa addysgol disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae angen gosod y canfyddiadau hyn yn gyfochrog ag ystadegau eraill er mwyn sicrhau darlun teg a chytbwys.

 

“Yn gyntaf oll, rhaid cydnabod a dathlu’r ffaith bod plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn llai tebygol o dangyflawni na disgyblion ysgolion Saesneg Cymru. Yn wir, onid ydyw’n destun rhyfeddod bod traean y disgyblion o gartrefi di-Gymraeg yn cyrraedd y mannau uchaf yn 11 oed? Rhaid cofio bod hyn yn digwydd wrth roi meistrolaeth ar ddwy iaith, nid ar un, ac felly mae’r gamp yn un i’w edmygu hyd yn oed yn fwy.

 

“Cam yn unig yw hyn at ddatblygu ymhellach yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4, ac mae canlyniadau TGAU, drwyddi draw, yn dangos rhagoriaeth addysg Gymraeg.

 

“Neges gref sydd yn deillio o’r ymchwil yw’r angen i gryfhau’r Gymraeg mewn peuoedd eraill tu hwnt i’r dosbarth; mae angen buddsoddiad llawer helaethach mewn cyfleoedd hamdden a chymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobl ifanc; mae angen mwy o fuddsoddiad i gefnogi rhieni ar daith ieithyddol y teulu cyfan ac mae angen creu’r amodau i gynhyrchu rhagor o gartrefi Cymraeg. Hyderwn bod Llywodraeth Cymru yn talu sylw i hyn.”

 

Ffynnonell: Rhieni dros Addysg Gymraeg 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net