Llysgenhadon i roi 'willkommen' Cymreig i fordeithwyr

30/10/2015

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am bobl sy’n rhugl mewn Almaeneg yn Sir Benfro a'r De-orllewin gyda’r nod o’i hyfforddi fel llysgenhadon i groesawu ymwelwyr mewn llongau pleser sy'n docio yn Abergwaun. 

 

Y nod yw canfod pobl sy'n gallu gweithio gyda thywyswyr teithio cymwysedig i wneud i ymwelwyr o'r Almaen deimlo'n gartrefol ac i gyflwyno rhyfeddodau'r ardal iddyn nhw yn eu hiaith eu hunain.

 

Mae dyddiadau'r cwrs hyfforddi llysgenhadon wedi cael eu cyhoeddi heddiw.  Bydd y cwrs tridiau'n digwydd o 16 tan 18 Chwefror 2016 yng Ngwesty Wolfscastle ger Hwlffordd.  Mae lle i 30 o bobl ar y cwrs a'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 27 Tachwedd.  

 

Cafodd rhaglen debyg ei chynnal yn y Gogledd, ac mae honno eisoes wedi bod yn gyfrifol am ddod â gwerth £1 miliwn yn ychwanegol o fusnes llongau mordeithio i Gymru, gan fod cwmnïau mordeithio yn gwerthfawrogi'r ymdrech i gyfoethogi profiad eu teithwyr yng Nghymru.

 

Dywedodd Jens Kroger, Pennaeth Gwibdeithiau i'r Glannau a Datblygiad yn TUI: "Ers i dîm Cruise Cymru ddod atom gyda'r syniad, rydym wedi cyfarfod yn gyson. Mae hyn wedi ein galluogi i rannu gwybodaeth yn rhwydd ac wedi arwain at ddealltwriaeth eglur o'r hyn sydd ei angen arnom ni.  Gan ein bod yn gweithio gyda llongau mawr, sy'n gwasanaethu marchnadoedd Almaeneg eu hiaith yn unig, mae'n hanfodol bwysig i ni fod tywyswyr a staff eraill sy'n siarad Almaeneg ar gael yn y porthladdoedd rydyn ni'n ymweld â nhw.  Dwi wrth fy modd bod Cruise Cymru wedi gallu cydweithio â ni ynglŷn â hyn - mae'n gymorth mawr i ni yn TUI ac yn rhywbeth nad yw wedi cael ei gydnabod hyd yn hyn gan lawer o borthladdoedd yn y DU. Roedd ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi'r croeso cynnes a gawson nhw ac roedden nhw wedi mwynhau eu hymweliad yn fwy oherwydd bod y tywyswyr a staff eraill yn gallu siarad Almaeneg."

 

Busnes llewyrchus

 

Mae'r farchnad llongau mordeithio'n fusnes mawr a llewyrchus - ac mae Cruise Cymru a'i bartneriaid yn gweithio i gynyddu'r farchnad.  Mae mwyfwy o ymwelwyr o'r Almaen yn dod i'r De-orllewin ar longau mordeithio sy'n galw yn Aberdaugleddau, Abergwaun a Phenfro. 

 

Mae porthladd Abergwaun yn disgwyl croesawu dros 2500 o Almaenwyr ar longau mordeithio yn ystod 2016.  Yr Aida Vita fydd un o'r llongau mwyaf i fwrw'i hangor yno'r flwyddyn nesaf.

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae'r farchnad fordeithio wedi cael ei nodi gan y strategaeth twristiaeth i Gymru fel un ffordd o ddatblygu'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru 10% erbyn 2020. Mae'r Almaen hefyd wedi cael ei nodi fel un o'n marchnadoedd tramor allweddol.»

 

“Bydd profiad y teithwyr yng Nghymru yn gyfoethocach os caiff y gweithgareddau ar y lan eu harwain gan dywyswyr sy'n medru'r Almaeneg. Rydyn ni'n awyddus i weithio mewn partneriaeth i sicrhau bod y sgiliau cywir  gennym i ddarparu'r gwasanaeth hwn ar gyfer ein hymwelwyr o dramor.”

 

Dylid anfon pob ymholiad a ffurflen gais at Sharon.hughes@gllm.ac.uk Ffôn: 01492 546666 est.335

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru