Llywodraeth yn ystyried gosod microsglodion ar gŵn

10/04/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans wedi gofyn i RSPCA Cymru gynnal adolygiad annibynnol i edrych ar berchnogaeth gyfrifol ar gŵn yng Nghymru. 

 

Daw’r cyhoeddiad yn dilyn datganiad gan y Dirprwy Weinidog y mis diwethaf yn lansio ymgynghoriad ar gynigion i’w gwneud yn orfodol gosod microsglodion ar gŵn o’r gwanwyn nesaf ymlaen.

 

Disgwylir i’r adolygiad gyflwyno adroddiad ddechrau’r hydref. Bydd Dogs Trust Cymru a phartïon eraill â buddiant fel Awdurdodau Lleol, ysgolion a milfeddygon hefyd yn cymryd rhan.

 

Disgwylir iddo argymell ffyrdd o godi ymwybyddiaeth ynghylch y cyfrifoldebau a ddaw wrth fod yn berchennog ar gi, yn arbennig mewn ardaloedd lle mae nifer fawr o ymosodiadau gan gŵn. Bydd wedi’i seilio ar dystiolaeth gadarn ac yn defnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog, “Rwy’n falch iawn bod RSPCA Cymru wedi cytuno i gynnal yr adolygiad hwn ar ein rhan. Fel y gwelir yn ein Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid, mae’r ffordd yr ydym yn trin ein hanifeiliaid yn adlewyrchiad pwysig o werthoedd ein cymdeithas. Rwy’n edrych ymlaen yn arbennig at ddarllen argymhellion yr adroddiad ynghylch ffyrdd o godi ymwybyddiaeth am berchnogaeth gyfrifol ar gŵn ymysg plant a phobl ifanc, gan fod ganddynt ran i’w chwarae yn y gwaith o godi safonau lles anifeiliaid yn y tymor hir.

 

Ychwanegodd, “Mae comisiynu’r adolygiad hwn yn dystiolaeth bellach o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella lles cŵn. Yn 2010, deddfwyd i wahardd coleri sioc electronig, ac ar 30 Ebrill 2015 bydd safonau newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer bridwyr cŵn trwyddedig. Rydym yn ymgynghori ar hyn o bryd ynghylch cynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth i’w gwneud yn orfodol gosod microsglodion ar gŵn yng Nghymru erbyn y gwanwyn nesaf.”

 

Dywedodd Pennaeth Materion Allanol RSPCA Cymru, Claire Lawson,  “Rydyn ni’n croesawu’r cyfle hwn i gynnal adolygiad annibynnol i edrych ar berchnogaeth gyfrifol ar gŵn yng Nghymru."

 

Mae Claire Lawson yn teimlo fod hwn yn ddatblygiad pwysig, meddai, “Mae’n hanfodol ystyried lles cŵn a diogelwch y gymuned wrth geisio datrys y broblem o berchnogion anghyfrifol. Bydd yr adolygiad hwn yn gyfle pwysig i adeiladu ar yr enw da sydd gennym yng Nghymru mewn perthynas â gwella lles cŵn.”

 

Bydd yr adolygiad yn darparu cyngor am y ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer rheoli cŵn, gan gynnwys y Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona, ac yn gofyn a yw’n cyflawni ei amcan o godi safonau perchnogaeth ar gŵn.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net