Lowri Morgan yn annog pobl i fentro i'r awyr agored

24/02/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Llysgennad y Flwyddyn Antur, Lowri Morgan, yn ymuno â Chyfoeth Naturiol Cymru, Chwaraeon Cymru a Chroeso Cymru mewn cynhadledd i ystyried sut i ysbrydoli mwy o bobl i fentro i'r awyr agored.

Cynhelir y gynhadledd ddeuddydd ym Mhlas Menai, Caernarfon rhwng 24 a 25 Chwefror. Bydd cyfranogwyr a rhanddeiliaid allweddol yn dod ynghyd i ddathlu llwyddiannau’r sector awyr agored ac ystyried sut i annog mwy o bobl i ddefnyddio ein treftadaeth naturiol, hanesyddol a diwylliannol mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy.

 

Bydd y diwrnod cyntaf yn cael ei gadeirio gan Lowri Morgan ac yn dathlu'r hyn y mae antur eisoes wedi'i wneud ym mywydau pobl Cymru a'r effaith y mae'r sector awyr agored yn ei chael ar gyfranogiad, iechyd, lles a'r economi. 

 

Dywedodd Lowri Morgan, a fydd yn cychwyn ar anturiaethau newydd yn ystod 2016, fod yr awyr agored bob amser wedi'i hysbrydoli, a'i fod wedi chwarae rôl fawr yn ei champau.  Bydd Lowri hefyd yn siarad yn ystod y ginio ar y noson gyntaf: meddai: “Fel anturiaethwr, mae Cymru wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi - gyda'i thirwedd hudolus ai adnoddau delfrydol, mae fy nghampfa gwyrdd, fel dwi'n ei galw hi, yn berffaith ar gyfer hyfforddi a pharatoi ar gyfer f'anturiaethau. Does dim angen i mi fynd i ochr arall y Byd i herio fy hun oherwydd mae gennyf fi fy iard chwarae antur prydferth, naturiol ar  stepen fy nrws." 

 

Bydd yr ail ddiwrnod yn gyfle i'r sector drafod sut y gall weithio gyda'i gilydd i ddatblygu gwaddol cynaliadwy ac oesol y tu hwnt i'r Flwyddyn Antur.

 

Bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates yn annerch cynrychiolwyr ar yr ail ddiwrnod a dywedodd: “Mae'r gynhadledd hon yn rhoi cyfle cyffrous iawn inni ddechrau adeiladu gwaddol ein Blwyddyn Antur yng Nghymru a fydd yn cael effaith hirdymor ar les pobl Cymru - a'n perthynas â'r awyr agored."

 

“Drwy weithio gyda'n gilydd, rydym yn gobeithio y gallwn ysbrydoli mwy a mwy o bobl i fwynhau gweithgareddau yn yr awyr agored. Bydd hyn, yn ei dro, yn gwella eu hiechyd a'u lles gan hefyd eu cymell i ofalu am ein tirluniau hardd. Rwy'n gobeithio y gall mwy o bobl weld sut mae bod yn actif yn yr awyr agored yn gallu dod yn rhan o'u bywydau bob dydd."

 

Yn ol Ken Skates, "Mae'r Flwyddyn Antur wedi denu cryn sylw yn rhestrau 'goreuon' twristiaeth ar gyfer 2016 - mae'n ymddangos bod y byd eisoes yn sylwi ar yr hyn sydd gennym i'w gynnig. Rwy'n gobeithio y gallwn barhau i danio brwdfrydedd ac ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol i ymfalchïo yn yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig a bod yn rhan ohono."

 

Hwylwraig

 

Bydd Mari Davies, hwylwraig ddeunaw oed o Wynedd sy'n anelu at ennill Gwobr Aur yn Tokyo 2020, hefyd yn annerch y cynrychiolwyr. Enillodd hi a’i phartner fedal efydd ym Mhencampwriaethau Ewrop yn 2014 yng Ngwlad Pwyl a daeth yn drydydd yn y Dosbarth Iau ym Mhencampwriaethau Hwylio 420 y Byd yn 2015 yn Japan. Roedd yn Bencampwr Hwylio Ieuenctid Prydain ac mae wedi cynrychioli Cymru a Phrydain Fawr ar sawl achlysur. Mae hi nawr yn aelod o Sgwad Potensial Podiwm Hwylio Prydain ac yn gobeithio cael ei dewis ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo yn 2020.

 

Ar hyn o bryd mae Mari ar flwyddyn allan  ac yn hyfforddi ar lefel Sgwad Genedlaethol Prydain a Chymru cyn mynd i’r Brifysgol yn nes ymlaen eleni i astudio meddygaeth. 

 

Bydd plant Ysgol y Gelli'n cael blas ar weithgareddau awyr agored gan gynnwys beicio mynydd a dringo wal.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru