Mae’n amser am ychydig o Firi Mes

18/09/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog grwpiau addysg a dysgu i fynd tu allan a chasglu mes.

Mae prosiect Miri Mes, sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn, yn cynorthwyo Cyfoeth Naturiol Cymru i blannu mwy o goed sydd wedi’u tyfu o hadau lleol.

 

Mae hefyd yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am, a chysylltu gyda’r, amgylchedd naturiol yng Nghymru. Dywedodd Ffion Hughes, Cydlynydd Addysg, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae ailblannu coed yn yr ardaloedd y cawsant eu casglu fel mes yn golygu eu bod yn gweddu’r amodau lleol ac o fudd mawr i’r bywyd gwyllt lleol.

 

“Mae’r prosiect hefyd yn rhoi cyfle i bobl fynd allan a dysgu am ein hamgylchedd naturiol, wrth helpu i’w warchod ar yr un pryd.

 

“Ac eleni, rydym wedi dyblu’n hymdrechion trwy ddatblygu ystod o weithgareddau addysgiadol i geisio ennyn brwdfrydedd ac addysgu plant am yr amgylchedd wrth gasglu’r mes.”

 

Gall unrhyw grŵp addysg neu ddysgu, megis ysgolion, Brownis, Sgowtiaid neu Ffermwyr Ifanc, drefnu casglu’r hadau.

 

Gall pobl hefyd ddod yn rhan o’r prosiect trwy gyfrannu mes i’w grwpiau lleol, neu eu gwahodd i gasglu mes sydd ar eu tir.

 

Cartref i fywyd gwyllt

 

Ychwanegodd Ffion: “Mae coed derw yn darparu cartref i fywyd gwyllt ac yn helpu i leihau effeithiau newid hinsawdd trwy amsugno carbon deuocsid o’r atmosffer. Maent hefyd yn helpu i leihau risg llifogydd ac yn creu llefydd gwych i bobl ymlacio a mwynhau’r awyr agored.

 

“Rydym yn gobeithio y bydd nifer o grwpiau eisiau cymryd rhan trwy fynd allan, codi arian, a helpu sicrhau digonedd o goed derw yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.”

 

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ym Miri Mes e-bostio

education@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk er mwyn cofrestru eu diddordeb cyn trefnu’r casglu.

 

Bydd angen derbyn y mes rhwng 1 Hydref  a 19 Hydref 2018.

 

Bydd CNC yn talu hyd at £4.40 y cilogram, yn ddibynnol ar safon y mes.

 

Byddant yn cael eu hanfon i blanhigfa’r Comisiwn Coedwigaeth yn Swydd Gaer, lle byddant yn tyfu’n goed ifanc cyn i CNC eu hailblannu yng nghoetiroedd a choedwigoedd Cymru.

 

Mae CNC yn rheoli 126,000 hectar o goetir yng Nghymru ac yn darparu tua 770,000 tunnell o bren i’r diwydiant bob blwyddyn.

 

Bydd prosiect Miri Mes yn cyfrannu at raglen CNC o blannu tua 4 miliwn o goed, sy’n cynnwys 35 rhywogaeth o goed conwydd a llydanddail, yng Nghymru eleni.

 

Am fwy o wybodaeth ac adnoddau addysgiadol, ewch i'r wefan