Marc ansawdd arian i fudiad yr Urdd

20/06/2019

Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Urdd Gobaith Cymru yw’r corff gwirfoddol cenedlaethol cyntaf i dderbyn Marc Ansawdd Arian ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Marc ansawdd a gydnabyddir yn genedlaethol yw’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Mae’r Lefel Arian yn canolbwyntio ar sicrhau bod gwaith ieuenctid yn cydnabod ac yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth; wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion pobl ifanc; yn cael effaith ar eu canlyniadau; yn cael ei gyflwyno gan weithlu sydd wedi cymhwyso’n briodol; ac yn cynnwys pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau.

 

Meddai Siân Rogers, Cyfarwyddwr Gwaith Maes ac Ieuenctid y Gogledd Urdd Gobaith Cymru, “Rydym yn hynod o falch o gyrraedd safon Arian y Marc Ansawdd. Ers i ni dderbyn y safon Efydd yn 2017, rydym wedi gweithio er mwyn datblygu ac ehangu’r ddarpariaeth i’n pobl ifanc.

 

“Yr Urdd yw’r unig gorff yng Nghymru sy’n cynnig darpariaeth gwaith Ieuenctid cyfrwng Cymraeg cyson ar draws Cymru ac rydym yn derbyn galwadau wrth ein haelodau i gynyddu’r ddarpariaeth honno. Gyda lansiad diweddar y strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru edrychwn ymlaen at gydweithio gyda’r Bwrdd Interim Gwaith Ieuenctid a Llywodraeth Cymru i gryfhau’r ddarpariaeth Gwaith Ieuenctid cyfrwng Cymraeg ym mhob rhan o Gymru.”

 

Yn ôl adroddiad yr asesiad, mae’r Urdd yn ‘buddsoddi’n sylweddol yn natblygiad y gweithlu, ac mae hyn yn enghraifft o arfer da, yn enwedig ymroddiad y sefydliad tuag at y cynllun prentisiaethau.’

 

Nodwyd hefyd bod yr Urdd yn cynnig amrywiaeth o raglenni ym maes Chwaraeon, y Celfyddydau, Gweithgareddau Preswyl, Llais Ieuenctid ac arweinyddiaeth drwy’r cyfleoedd niferus i ymgymryd â gwaith gwirfoddol.

 

Fforwm ieuenctid

 

Yn ôl yr adroddiad, ‘Mae cyfleoedd i bobl ifanc gyfranogi yn eu cymuned leol yn bodoli ledled y wlad a chânt eu teilwra yn unol ag anghenion lleol. Roedd yr enghreifftiau da o hyn a welwyd yn cynnwys Fforwm Ieuenctid yn codi arian at grwpiau lleol trwy godi arian a gwella ymwybyddiaeth o ddigartrefedd a hawliau pobl LGBT. Ar y lefel genedlaethol, mae Bwrdd Syr IfanC wedi ymgyrchu ynghylch Iechyd Meddwl a lleihau gwastraff plastig.’

 

Cynhelir seremoni i gyflwyno’r Marc Ansawdd yn noson wobrwyo Gwaith Ieuenctid Cymru yn Ngwesty'r Cei, Deganwy, Conwy, LL31 9DJ, Wener 28 Mehefin 2019.