Marchnata cig yn ddigidol yn talu ar ei ganfed, yn ôl ystadegau

14/03/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi croesawu ystadegau sy’n dangos fod hyrwyddo digidol a’r cyfryngau cymdeithasol, yn talu ar ei ganfed yn y farchnad gartref.

Mae'r corff hyrwyddo cig - sy'n derbyn ei gyllid craidd gan ffermwyr defaid, cig eidion a moch a phroseswyr drwy'r Ardoll Cig Coch - wedi bod yn rhoi llai o bwyslais ar y cyfryngau traddodiadol, gan droi at gyfryngau ar-lein. Mae hyn wedi galluogi ymgyrchoedd i gyrraedd cynulleidfa fwy penodol a meithrin diddordeb y defnyddwyr dros gyfnod hirach.

 

Yn ystod y naw mis diwethaf mae HCC wedi gweithio gyda nifer fawr o ddylanwadwyr pwysig i greu deunydd ar-lein diddorol - o fideos a lluniau i ryseitiau a blogiau sy'n hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion PGI a phorc o Gymru. Cafwyd hysbysebion i dalu am hyn, a bu modd cyrraedd y defnyddwyr ar draws Prydain sydd fwyaf tebygol o gael eu dylanwadu gan negeseuon cadarnhaol ynghylch ansawdd, blas a tharddiad cig o Gymru.

 

Denodd Cig Oen Cymru yn unig dros 10,000 o gefnogwyr ychwanegol yn ystod ail hanner 2018, sef cynnydd o 40% yn nifer y dilynwyr ar Facebook, 44% ar Instagram, a 13% ar Twitter.  Trodd dros 88,000 o ddefnyddwyr at wefan eatwelshlamb.com i gael rhagor o wybodaeth.

 

O ganlyniad i hysbysebu yn y cyfryngau cymdeithasol, bu 120,000 o bobl yn ymgysylltu'n uniongyrchol â'r ymgyrchoedd, ac yn ôl Rhys Llywelyn o HCC, mae hyn yn fuddsoddiad gwell o lawer i dalwyr ardoll.

 

“Mae byd y cyfryngau yn newid yn gyflym,” meddai Rhys. “Dydy'r defnyddwyr iau y mae angen i ni eu targedu ar gyfer y dyfodol ddim yn defnyddio cymaint o’r cyfryngau traddodiadol - ond maen nhw ar Facebook ac Instagram, ac fe wyddom yn rhy dda pa mor ddylanwadol yw mympwyon bwyd ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Yn y gorffennol, efallai y byddem wedi buddsoddi mewn ymgyrch deledu am dair wythnos mewn rhanbarthau dethol. Byddai hyn wedi costio cannoedd o filoedd o bunnau, yn ogystal â’r gost o wneud yr hysbyseb, ac roedd yna ddwy anfantais fawr. Byddai'n rhaid i'r ymgyrch fod dros gyfnod byr er mwyn cael effaith, ac roedd perygl o golli sylw pobl am weddill y flwyddyn.  Doedd yr ymgyrch ddim yn cael ei thargedu'n effeithiol ychwaith, a gallem fod yn pregethu i brynwyr cyson neu i lysieuwyr na fyddai byth yn prynu cig.

 

“Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, rydym wedi canolbwyntio ar hysbysebu digidol, gan weithio gyda phartneriaid i gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel a'i anelu yn uniongyrchol at grwpiau penodol a ddylai glywed am Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc. Mae'r rhain yn cynnwys rhieni ifanc sy'n mwynhau coginio ond sydd angen gwybod mwy am baratoi cig oen; pobl sy'n benderfynol o gadw’n heini ac sy'n hoffi clywed fod cig coch yn llawn o brotein a maetholion eraill; a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn bwytai a’r byd arlwyo.

 

Cynnydd enfawr

 

“Rydym wrth ein bodd ynghylch llwyddiant yr ymgyrch, gyda chynnydd enfawr yn ein cynulleidfa ar-lein ac ymweliadau â'r wefan. “Mae Brexit yn golygu ei bod yn bwysicach nag erioed ein bod yn hyrwyddo’n effeithiol yn y farchnad gartref.  Felly, rydym yn bwriadu parhau i ganolbwyntio ar hyrwyddo digidol, ochr yn ochr â gweithgareddau pwysig eraill mewn sioeau defnyddwyr a ffeiriau masnach, a gweithio gyda mân-werthwyr bach a mawr.”