Menter plannu coed yn dathlu'r deg

26/04/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae menter plannu coed a sefydlwyd gan ferch ysgol o Gaerdydd yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd eleni.

Yn 2008 fe wnaeth Llywodraeth Cymru addewid i blannu coeden lydanddail Gymreig am bob plentyn a gâi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru. Enw’r cynllun yw Plant! - gyda’r enw’n cyfleu’r elfen ‘plannu’ yn y Saesneg.

 

Ers hynny mae 15 o goetiroedd newydd wedi'u creu ledled Cymru a 380,000 o goed wedi eu plannu.

 

Daeth y syniad gwreiddiol gan Natalie Vaughan a ysgrifennodd at ei Aelod Cynulliad yn awgrymu y byddai plannu coeden yn ffordd dda o wneud i bobl feddwl am eu hamgylchedd a sut y gallant helpu i ofalu amdano.

 

Roedd Natalie ar y pryd yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Llanisien yng Nghaerdydd, ond ddeng mlynedd yn ddiweddarach mae wedi symud yn ôl i Gaerdydd ar ôl graddio o Brifysgol Abertawe gyda gradd Meistr mewn Cyfathrebu, arferion cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus.

 

Heddiw fe ymunodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, â Natalie Vaughan i ddathlu'r achlysur trwy blannu coeden yn Abertyswg ger Tredegar Newydd yng Nghaerffili.

 

Bob mis mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n cynnal y rhaglen ar ran Llywodraeth Cymru a Choed Cadw, yn cael gwybod sawl babi sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru.

 

Maent wedyn yn trefnu i gymysgedd o goed llydanddail brodorol gael eu plannu, gan gynnwys derw, ynn, bedw, coed ceirios, criafol a helyg.

 

Mae pob babi’n cael gwybod lleoliad y coetir sy’n cynnwys eu coeden nhw.Ymhellach, maent yn cael tystysgrif yn fuan ar ôl iddynt gael eu geni neu eu mabwysiadu yn dweud bod coeden wedi ei phlannu ar eu cyfer.

 

Meddai Kate Thomson, Cydgysylltydd Plant! Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae coed yn rhan bwysig o’n hamgylchedd. Maen nhw’n amsugno dŵr llifogydd, carbon a llygryddion eraill, yn cynnig cartref i fywyd gwyllt ac yn ein helpu i fwynhau’r awyr agored. Maent hefyd yn darparu ffynhonnell ynni cynaliadwy a deunydd adeiladu tai.

 

“Mae Plant! yn helpu i greu coetiroedd cymunedol newydd y gall plant Cymru ymweld â nhw gyda’u teuluoedd a’u gwylio’n tyfu wrth iddynt hwythau hefyd dyfu.

 

“Gobeithio y bydd yn annog pobl ifanc i feddwl am eu hamgylchedd a sut y gallan nhw helpu i’w reoli’n gynaliadwy.”

 

O 1 Ebrill 2014, estynnodd Llywodraeth Cymru y rhaglen er mwyn plannu coeden ychwanegol yn Uganda ar gyfer pob plentyn, mewn partneriaeth â’r elusen amgylcheddol Maint Cymru.

 

Meddai'r Gweinidog dros yr Amgylchedd: "Mae'n wych ymuno â dengmlwyddiant Plant!. Mae Plant! yn rhoi grym i blant trwy rodd o’u coeden eu hunain, gan annog plant i wneud eu rhan ar gyfer yr amgylchedd a meithrin mwy o werthfawrogiad o'r byd o'u cwmpas. Bydd y cynllun yn rhoi cyfran bersonol i bobl ifanc yn nyfodol cefn gwlad Cymru ac yn cefnogi un o fy mhrif flaenoriaethau, i gynyddu creu coetiroedd yng Nghymru.

 

Rwy'n hynod falch o gwrdd â Natalie ac edrychaf ymlaen at weld y coed rydym wedi plannu yn mynd ymlaen i ffynnu! "

 

Creu coedwig genedlaethol

 

Meddai’r Cyng. Nigel George, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n gyfrifol am Wasanaethau Cymdogaeth: "Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda Coed Cadw a Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu i greu coedwig genedlaethol o goed brodorol. Y gobaith yw y bydd y coed hyn yn helpu plant ledled Cymru i deimlo cysylltiad personol â'u hamgylchedd. Fel awdurdod lleol rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â'r gymuned i gymryd rhan mewn prosiectau amgylcheddol ac rydym yn falch o fod yn rhan o ddathliad dengmlwyddiant y prosiect PLANT!"