Mentrau Iaith Cymru yn cydnabod gwaith diflino pobl weithgar ar drothwy Dydd Miwsig Cymru

01/02/2019

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Bydd y Mentrau Iaith led-led Cymru yn cefnogi Dydd Miwsig Cymru ar yr 8fed o Chwefror eleni ac fe fydd degau yn gweithio’n ddi-flino i ddatblygu’r sin gerddoriaeth Gymraeg ar lawr gwlad.

Ymysg y bobl hyn mae Dafydd Roberts, arweinydd a sefydlydd clwb Iwcs yng nghymoedd y De Ddwyrain, sy’n denu dros 50 o bobl, siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg i ddysgu clasuron ar yr ukulele. Sefydlwyd y clwb cyntaf yn 2015 gan Fenter Iaith Sir Caerffili, ac erbyn hyn Dafydd yw arweinydd gwirfoddol y clwb sydd bellach yn hunangynhaliol.

 

Esbonia Dafydd: “Bellach rydw i'n dysgu tair gwahanol gangen tair noson yr wythnosgydag oddeutu 50 yn dod i'r sesiynau. Rydym yn dysgu caneuon Cymraeg a Saesneg ac yn denu llawer iawn o ddysgwyr yr iaith i gymdeithasu a chanu yn y Gymraeg. Mae’n grwpiau ni yn gyffredinol yn bobl hŷn ac yn bobl sydd wedi eu magu yn y cymoedd dwyreiniol. Pleser pur yw eu gweld yn cymdeithasu a pherfformio caneuon modern gyda chyfeillion newydd a hynny wrth chwarae cerddoriaeth Gymraeg.”

 

Mae sawl prosiect gan y Mentrau hefyd yn mynd ati i ddatblygu bandiau ifanc fel cynllun Bocsŵn ym Môn, sydd wedi bod yn cynhyrchu bandiau newydd ers 2001. Un o’r bandiau sy’n rhan o’r cynllun ar y funud yw An(n)aearol;“Ers bod yn 'steddfod Genedlaethol 2017, ddaru ni gychwyn gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg a mynd i gigs bandiau fel Gwilym, Alffa, Candelas a Fleur De Lys. Ddaru ni weld faint o hwyl oedd y bandia' yn cael ar y llwyfan ein hysbrydoli ni i fod mewn band ac i greu cerddoriaeth Cymraeg.

 

Mae’r Fenter Iaith yn wych yn cefnogi bandia' lleol wrth adael ni defnyddio'r offer sydd yn y stiwdio a threfnu gigs i hybu cerddoriaeth Cymraeg ymysg pobl ifanc. Da ni gyd yn caru cerddoriaeth ers yn ifanc iawn ac yn gobeithio parhau i greu cerddoriaeth a gigio yn y dyfodol.”

 

Cynyddu ac atgyfnerthu defnydd o’r Gymraeg

 

Mae sbarduno cynlluniau ac ysgogi cymunedau i fynd ati i drefnu gweithgareddau yn rhan annatod o waith y Mentrau Iaith wrth gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, fel esbonia Lowri Jones, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru: “Mae cydnabod ac ateb anghenion cymunedau yn tanategu gwaith y mentrau iaith lleol wrth gynyddu ac atgyfnerthu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau.

 

Drwy sefydlu grwpiau Cymraeg, eu datblygu, a gadael iddynt ffynnu ar liwt eu hunain rydym yn rhoi’r berchnogaeth nol i’r gymuned ac yn gadael i ni fynd ati i adnabod yr angen nesaf. Rydym felly yn gwerthfawrogi gwaith pobl fel Dafydd Roberts yn fawr iawn, sy’n rhoi eu hamser yn wirfoddol i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau drwy ddefnyddio cerddoriaeth i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg.”