Miliwn i adfer rhai o fawndiroedd pwysicaf Cymru

06/10/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd rhai o fawndiroedd pwysicaf Cymru yn cael eu gwarchod, eu gwella, a’u cynnal o ganlyniad i 1 miliwn o fuddsoddiad gan lywodraeth Cymru.

Mae gan Gymru dros 70,000 hectarau o fawndir a’r rhan fwyaf o’r rhain yn orgorsydd yn yr ucheldiroedd. Drwy’r cymorth ariannol newydd hwn, bydd modd dod â rhai o fawndiroedd Cymru i reolaeth gynaliadwy gan sicrhau nifer o fanteision i ecosystemau’r wlad. Bydd carbon pwysig yn cael ei storio, bydd yn gwella cyfleoedd lliniaru risg llifogydd, bydd yn darparu dŵr yfed glân ac yn darparu cynefinoedd naturiol i fioamrywiaeth arwyddocaol.

 

Cynllun ar y cyd rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw cynllun Mawndiroedd Cymru, ond bydd yn cydweithio a nifer o gyrff eraill hefyd. Bydd yn rhedeg tan ddiwedd Awst 2020 ac yn cyflogi Rheolwr Prosiect fydd wedi ei leoli yn Eryri a dau Swyddog Prosiect– un wedi ei leoli yn Eryri a’r llall yn y Bannau.

 

Ar ran y bartneriaeth, dywedodd Rhys Owen, Pennaeth Amaeth a Chadwraeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, “Rydym yn hynod o ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ei haelioni yn cyfrannu arian at gynllun fydd yn helpu sicrhau dyfodol llewyrchus i fawndiroedd Cymru. Mae adfer mawndiroedd yn fuddiol i bob elfen o gymdeithas heddiw wrth iddo leihau allyriadau carbon, gwella ansawdd dwr a gwella rheoli afonydd. Yn ogystal, bydd yn  cynorthwyo rheolwyr tir i wella cyfleoedd pori, bydd yn cadw gwahanolrwydd ein tirweddau hanesyddol ac yn gwarchod nodweddion cynhanesyddol.

 

Llwyfan electronig

 

Ein bwriad yw sefydlu hwb neu lwyfan electroneg fydd yn ganolbwynt i’r holl ddata a gwaith ymchwil fydd yn ymwneud â mawndiroedd Cymru, darparu cynllun achredu wrth roi hyfforddiant i reolwyr tir i wella ac adfer y mawndiroedd, ac yna pecynnu’r gwahanol ardaloedd gyda’r bwriad o ddenu marchnad newydd i fuddsoddi yn y mawndiroedd dwy’r cynllun Taliadau am Ecosystemau, y Cod Mawndiroedd.

 

Mae’r swyddi sydd ynghlwm â’r cynllun newydd fynd i’r wasg a bydd mwy o fanylion am y gwaith yn cael ei ryddhau wedi i’r swyddogion newydd ddechrau ar eu swyddi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru