Miloedd o goed yn cael eu plannu yng Nghoedwig Cwmcarn

19/02/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Plannu miloedd o goed yng Nghwmcarn

Mae degau o filoedd o goed yn cael eu plannu yng Nghoedwig Afan ar hyn o bryd i gymryd lle’r coed llarwydd a gafodd eu cwympo yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

 

Mae gwahanol fathau o goed yn cael eu plannu yn lle’r llarwydd er mwyn darparu coed ar gyfer cynhyrchu pren yn y dyfodol, yn ogystal â chreu mwy o gynefinoedd brodorol i fywyd gwyllt.

 

Cafodd oddeutu 650 hectar o goed llarwydd eu cwympo yng Nghoedwig Afan er mwyn mynd i’r afael â Phytphthora ramorum, sef clefyd ffwng sy’n lladd y coed.

 

Yn ôl y cynlluniau hirdymor ar gyfer y goedwig bydd amrywiaeth ehangach o rywogaethau coed yn cael eu plannu er mwyn galluogi’r goedwig i wrthsefyll newid hinsawdd a’r posibilrwydd o glefydau coed newydd yn well.

 

Ochr yn ochr â llecynnau eraill a gaiff eu gadael heb eu plannu, bydd hyn yn cynyddu bioamrywiaeth, yn gwella ansawdd y dŵr, yn lleihau llifogydd ac yn helpu i daclo newid hinsawdd.

 

Meddai Andy Schofield, Rheolwr Adnoddau Gweithredol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru, “Mae Coedwig Afan yn lle gwych y gall trigolion yr ardal ac ymwelwyr ei fwynhau, yn ogystal â darparu’r diwydiant pren gyda choed wedi’u cynaeafu. Mae gennym lwybrau beicio mynydd heb eu hail sy’n denu mwy na 100,000 o bobl bob blwyddyn.

 

“Fel gyda chymaint o goedwigoedd yn ne Cymru, mae’r clefyd yma wedi cael effaith fawr ar y goedwig ac wedi arwain at gwympo miloedd o goed a oedd wedi’u heintio.

 

“Fodd bynnag, rydym bellach yn rhoi cynlluniau hirdymor uchelgeisiol ar waith ar gyfer adfer Parc y Goedwig – cynlluniau sydd, yn ein tyb ni, â photensial enfawr i wella lles economaidd a chymdeithasol yr ardal.”

 

Mae hyn yn rhan o raglen blannu ehangach gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o’i reolaeth barhaus ar ei goedwigoedd, lle bydd 3.2 miliwn o goed yn cael eu plannu dros gyfnod o chwe mis.

 

Ychwanegodd Andy, “Mae hyn yn rhan o’n cynllun ar gyfer y 40 mlynedd nesaf yng nghoedwig Afan, sy’n adnodd hollbwysig i’r ardal. Bydd y buddsoddiad hwn yn ei dyfodol yn golygu y gall wneud mwy i drigolion yr ardal, i’r economi leol ac i fywyd gwyllt.”

 

Mae cynlluniau hirdymor tebyg wedi’u datblygu ar gyfer Coedwig Cwmcarn, lle bydd gwaith cwympo i daclo’r clefyd, sydd wedi heintio oddeutu 150,000 o goed llarwydd, yn cychwyn cyn bo hir.

 

Yn ystod y gwaith cwympo bydd coedwig a chanolfan ymwelwyr Cwmcarn yn aros ar agor, gyda’r llwybrau cerdded a beicio mynydd yn cael eu dargyfeirio o dro i dro. Nid oes unrhyw benderfyniad wedi’i wneud ynghylch dyfodol Ffordd y Goedwig, a fydd ar gau am y tro gan na fydd modd ei defnyddio.

 

Mae’r clefyd Phytophthora ramorum wedi heintio oddeutu 6.7 miliwn o goed llarwydd yng Nghymru, ac ar ôl i’r coed gael eu heintio byddant yn marw.

 

Er mwyn rheoli lledaeniad y clefyd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cwympo bron i 3 miliwn o goed hyd yn hyn. Mae torri’r coed i lawr yn rhoi cyfle i’r sefydliad adfer rhywfaint o werth economaidd o’r pren, a gaiff ei ailfuddsoddi wedyn yn Ystâd Goed Llywodraeth Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net