Miliwn o siaradwyr Cymraeg: Y weledigaeth

14/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg eu cynigion polisi heddiw yn galw ar Llywodraeth Cymru Dylai Llywodraeth nesaf Cymru gynllunio i gyrraedd un miliwn o siaradwyr Cymraeg, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, wrth iddynt lansio eu cynigion polisi ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2016.  

 

Yn y ddogfen, a gafodd ei lansio yn y Senedd, mae degau o syniadau sy'n anelu at gyrraedd tri nod sef creu miliwn o siaradwyr, atal yr allfudiad a defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes bywyd. 

 

Mae'r ddogfen weledigaeth yn cynnwys argymhellion i gyflwyno 'Bil Addysg Gymraeg i Bawb' er mwyn ailwampio addysg Gymraeg o fewn y sustem addysg. Ymhlith y cynigion, mae’r Gymdeithas yn credu mewn sefydlu canolfannau i'r hwyrddyfodiad a throchi ym mhob sir, gyda'r nod o sicrhau eu bod yn gweithredu ar yr un patrwm â'r gyfundrefn yng Ngwynedd . Maent yn credu y dylid estyn maes cyfrifoldeb y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i addysg bellach, ac addysg ôl-16 yn fwy cyffredinol. Maent hefyd yn cynnig cyflwyno Bil Cynllunio'r Gweithlu a fyddai’n sefydlu targedau a chyfrifoldebau clir er mwyn sicrhau cyflenwad cynyddol o weithwyr Cymraeg." 

 

Miliwn o siaradwyr Cymraeg

 

Wrth siarad am y ddogfen, o'r enw "Miliwn o Siaradwyr Cymraeg: Gweledigaeth 2016 ymlaen", dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Credwn fod yr etholiad nesaf yn un tyngedfennol i'r iaith. Mae angen uchelgais arnon ni fel cenedl er mwyn sicrhau ffyniant y Gymraeg dros y degawdau i ddod: mae angen i ni fel pobl a'n gwleidyddion codi eu gorwelion. Nid oes amheuaeth bod canlyniadau Cyfrifiad 2011 yn amlygu’r argyfwng sy’n wynebu’r Gymraeg. Ond does dim angen, na diben, anobeithio, ond, yn hytrach, mae angen gweithredu'n fwriadus ar bolisïau a chynlluniau clir."

 

Penderfyniadau dewr

 

Yn ôl Jamie Bevan, "Os ydy ein gwleidyddion o ddifrif am gyrraedd amcanion uchelgeisiol, mae angen penderfyniadau dewr ar ddeddfwriaeth, adnoddau, defnyddio cefnogaeth y cyhoedd a chynllunio'r ffordd ymlaen."

 

Ychwanegodd, "Mae’r cynigion yr amlinellir yn ein dogfen weledigaeth yn becyn o bolisïau wedi eu seilio ar drafodaethau manwl oddi fewn yn ogystal ag arbenigwyr yn y maes polisi iaith. Wrth reswm, nid ydym yn honni bod gennym fonopoli ar yr holl bolisïau sy’n mynd i sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu dros y blynyddoedd i ddod, ond gobeithiwn yn fawr bod bodolaeth y ddogfen a’r cynigion yn dangos pwysigrwydd etholiad 2016 fel un o bwys hanesyddol i’r Gymraeg a chymunedau Cymru’n gyffredinol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net