Mudiad Iaith yn cynyddu pwysau ar gynghorau Gwynedd a Môn

11/02/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mwy o dai newydd ar y gweill i Wynedd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan eu bod yn barod i gynyddu’r pwysau ar Gyngor Gwynedd a Môn trwy fynd ati i geisio arfogi trigolion siroedd Gwynedd a Môn wrth i’r  broses o gasglu barn gyhoeddus am y cynllun tai ddechrau ar Chwefror 16 2015.

 

Meddai Osian Jones ar ran Cymdeithas yr Iaith, “Fel rhai sydd wedi ymgyrchu yn erbyn gor-ddatblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol ers blwyddyn a mwy, rydym yn grediniol ein barn bod y broses o lunio'r cynllun gorffenedig yn cyrraedd cyfnod allweddol iawn”

 

Ychwanegodd ,“Mae Cynghorau Sir Gwynedd a Môn wedi datgan yn ddiweddar y bydd yr hyn sy'n cael ei alw yn “Cynllun Adnau” y CDLL yn cael ei rhyddhau am ymgynghoriad cymunedol yn ystod yr wythnosau nesaf – Chwefror 16 am 6 wythnos, gobaith y ddau Gyngor ydi cael barn y cyhoedd am y cynllun, ac yn arbennig ein barn am faint o dai fydd yn cael eu hadeiladu ac yn mhle”

 

“Fel un sydd wedi edrych ar y ddogfen, mae ein pryderon wedi eu gwireddu hynny yw, mai gobaith y ddau gyngor ydi rhyddhau digon o dir er mwyn adeiladu ychydig dros 7000 o dai, yn wahanol i'r hyn oedd yn cael ei ddweud gan ambell i gynghorydd dylanwadol yn ystod y flwyddyn a aeth heibio. 

 

Yn ôl y mudiad, bydd 870 o dai yn cael eu hadeiladu ym Mangor, 384 yng Nghaernarfon, 291 yn nhref Pwllheli, 291 ym Mlaenau Ffestiniog, 82 ym Methesda, 621 yn Llangefni. O edrych wedyn ar bentrefi llai, y gobaith ydi adeiladu 69 o dai yn Llanberis, 39 ym Motwnnog a 39 yn Chwilog.

 

Ychwanegodd, “Wrth ddarllen drwy'r cynllun, mi fydd pob rhan o'r sir yn gweld rhyw fath o ddatblygu tai, a hynny heb unrhyw ddealltwriaeth o beth yn union fydd effaith hyn oll ar y Gymraeg fel iaith gymunedol hyfyw.”

 

Dywedodd Menna Machreth sydd yn gadeirydd y mudiad yn lleol,  “Rydym yn parhau i ddisgwyl os fydd gan Gynghorau Sir Gwynedd a Môn unrhyw gynlluniau manwl er mwyn hwyluso'r broses o gael y cynifer mwyaf posib i roi eu barn ar y cynllun, cwta bythefnos sydd tan gychwyn y cyfnod ymgynghorol, a bydd yn parhau am 6 wythnos yn unig. Rydym felly yn gofyn i'r ddau gyngor i ddatgan beth yn union fydd eu hamserlen yn ystod y 6 wythnos”

 

Ychwanegodd, “Byddwn ni fel mudiad yn gwneud popeth yn ein gallu i geisio hwyluso'r broses
drwy drefnu digwyddiadau a chyfarfodydd cyhoeddus er mwyn ceisio arfogi trigolion yn y ddwy sir i gymryd rhan lawn yn y broses. Ein cam cyntaf fydd lansio deiseb ar-lein yn ystod y dyddiau nesaf, a byddwn yn annog pawb sy'n poeni am ddyfodol ein cymunedau Cymraeg i lenwi'r ddeiseb.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net