Mudiad iaith yn galw am droi dyhead yn realiti

20/11/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Lansiodd mudiad Dyfodol i’r Iaith ei maniffesto yr wythnos hon sydd yn cynnig camau gweithredu pendant i Senedd nesaf Cymru.

Mae’r mudiad yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol yn economi’r ardaloedd mwy Cymraeg, am gryfhau dysgu’r iaith yn yr holl sectorau addysg ar draws Cymru, ac am gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

 

Bydd Dyfodol i’r Iaith yn lansio’r dogfen sy’n rhestru ei gofynion am y Gymraeg ar gyfer Senedd Cymru nos Lun, Tachwedd 23, am 7 o’r gloch. Cynhelir y cyfarfod ar zoom, ac mae croeso cynnes i bawb ymuno â’r cyfarfod bryd hynny.

 

Teitl y ddogfen yw Troi Dyhead yn Realiti. Mae’r ddogfen yn gosod glasbrint ymarferol i wleidyddion ar sut i wrthdroi shifft iaith tuag at y Gymraeg. Mae’r mudiad yn galw am gynllunio cyfannol ar sail dealltwriaeth o ddwyieithrwydd ac ymwybyddiaeth iaith.

 

Cynigion

 

Caiff cynigion penodol eu gwneud gan gynnwys:

  • Cael gweithlu digonol ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg y sector addysg
  • Ehangu Cymraeg i oedolion gyda rhaglenni eang i weithwyr cyhoeddus er mwyn cynyddu’r defnydd o’r iaith mewn cyrff cyhoeddus. 
  • Cryfhau economi ardaloedd mwy Cymraeg, a chael polisïau tir a chartrefi cydlynus
  • Rhaglen eang o Gymreigio cymunedau gan sefydlu rhwydwaith o Ganolfannau Cymraeg
  • Rhaglen gyflawn o hyrwyddo’r Gymraeg ar draws pob cyfrwng digidol

I weithredu’r camau gweithredu, mae Dyfodol yr Iaith yn galw am Asiantaeth Iaith newydd, neu o fethu hynny, am strwythurau cadarn o fewn y Llywodraeth.

 

Mae Troi Dyhead yn Realiti yn mapio’r holl feysydd polisi ac yn cynnig strwythurau cadarn ac addas i gydlynu holl amryfal anghenion y Gymraeg ledled Cymru, yn gryno a chynhwysfawr.