Mudiad yn galw am fesur addysg cyfrwng Cymraeg

02/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Galwodd y Mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg am lunio mesur Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ystod tymor nesaf y Cynulliad er mwyn cryfhau’r seilwaith ddeddfwriaethol bresennol.

 

Bydd yr alwad yn ganolog i dystiolaeth y Mudiad pan fyddant yn ymddangos gerbron aelodau Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yfory.

 

Byddai Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn dymuno fod llu o feysydd yn cael eu cynnwys mewn unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn cynnwys sicrhau dilyniant ieithyddol er mwyn atal disgyblion rhag llithro o’r Gymraeg fel iaith gyntaf i ail-iaith, gan weithredu effeithiol wrth gynllunio addysg Gymraeg. Byddant yn hefyd cynnig fod angen sicrhau bod holl feysydd polisi perthnasol Llywodraeth Cymru yn cyd-gysylltu gyda'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg e.e Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau'n Gyntaf. 

 

Camau pellach

 

Meddai Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol y mudiad, “Rydym o’r farn bod angen cymryd camau statudol pellach i gryfhau’r drefn gynllunio. Ar hyn o bryd mae’r holl ddeddfwriaeth berthnasol yn ddarniog, annigonol neu wedi’i ymgorffori mewn deddfau eraill. Mewn sawl agwedd nid oes unrhyw ddeddfwriaeth yn bodoli o gwbl. Mae RhAG yn argymell llunio Bil Addysg Cyfrwng Cymraeg a fyddai’n fodd o gwmpasu rhychwant anghenion y maes trwy dynnu ynghyd yr holl edefynnau cyfreithiol presennol a chynnig eglurder cyfreithiol diamwys yn y dyfodol.’

 

Dim dannedd

 

Ychwanegodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu y Mudiad, “Mae gennym gyfundrefn newydd yn y Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ond ar hyn o bryd nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go iawn. Mae gormod o Awdurdodau Lleol yn parhau i weithredu mewn ffyrdd sy’n tanseilio nodau ac amcanion Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth; yn wir gellid dadlau nad yw’r drefn newydd wedi atal hynny o gwbl. Mae angen mynd i’r afael â hyn ar fyrder os ydym am gyrraedd targedau twf y Strategaeth, sef 30% o blant 7 oed yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2020. Byddai deddfwriaeth gadarn a chyhyrog yn gosod sylfaen gref i wireddu hynny.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net