Mudiad yn galw am ysgolion Cymraeg newydd yn y Canolbarth

17/03/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Angen ysgol Gymraeg yn Llanfair Caereinion

Dylai ad-drefnu addysg uwchradd ym Mhowys gynnwys cynlluniau i sefydlu ysgolion uwchradd Gymraeg ym Machynlleth a Llanfair Caereinion a sicrhau darpariaeth gyflawn Gymraeg yn Llanfair ym Muallt, yn ôl y mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

 

Daeth yr alwad hon gan y mudiad, fel ymateb i gynlluniau diweddaraf Cyngor Powys wrth iddynt ad-drefnu ysgolion uwchradd yn y sir.

 

Dywedodd Ceri Owen ar ran y mudiad, “Daeth yn amlwg ers cryn amser nad yw’r gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, naill ai’n addysgol nac yn ariannol; nid yw’n darparu cyfleoedd cyfartal i ddisgyblion ym Mhowys dderbyn addysg uwchradd gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg chwaith, rhaid teithio allan o’r sir er mwyn cael addysg uwchradd Gymraeg ar hyn o bryd. Felly yng ngwyneb cynlluniau i fuddsoddi’n sylweddol i weddnewid y sector cyfrwng Saesneg ym Mhowys, mae angen gweledigaeth yr un mor bellgyrhaeddol o safbwynt addysg Gymraeg.

 

Torri'r cylch caeth

 

“Byddai sefydlu ysgolion uwchradd Cymraeg cyntaf Powys yn torri’r cylch caeth presennol ac yn gweddnewid y tirlun o safbwynt addysg Gymraeg yn y sir, yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru i gryfhau dwyieithrwydd. Y lleoliad mwyaf rhesymegol ar gyfer ysgol Gymraeg i wasanaethu gogledd ddwyrain y sir yw Llanfair Caereinion, mae lefel bresennol y ddarpariaeth Gymraeg ynghyd â’r lleoliad daearyddol canolog yn gwneud hynny’n gynnig synhwyrol ac ymarferol."

 

Mae’r mudiad yn credu fod angen i ran ddeheuol y Sir gynnig addysg Gymraeg lawn, yn ôl Ceri Owen, “Mae angen cynnig cyfleoedd cyfatebol yn ne’r sir, trwy sicrhau bod Llanfair-ym-Muallt yn cynnig ystod lawn o gyrsiau Cymraeg, a sefydlu cytundeb traws-sirol i’r rhai sydd am barhau i dderbyn addysg Gymraeg, yn arbennig o safbwynt darpariaeth ôl 16, allu teithio i ysgolion Cymraeg mewn siroedd cyfagos.”

 

Ychwanegodd, “Yng ngwyneb pwysau cyllidol aruthrol, daeth yr amser i gynghorwyr Powys gymryd penderfyniadau anodd a chanfod y dewrder i wneud newidiadau sylfaenol a gaiff effaith ar ddarparu addysg ym Mhowys am y chwarter canrif nesaf. Nid oes gwadu bod y cyfrifoldeb arnynt yn enfawr – y cyfrifoldeb i roi chwarae teg gwirioneddol i blant a phobl ifanc Powys.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net