Mudiad yn galw ar y Llywodraeth i newid addysg Gymraeg

20/02/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Galw am addysg Gymraeg newydd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Lywodraeth Cymru i edrych o’r newydd ar addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion.

 

Daw hyn yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg y bydd adroddiad yr Athro Donaldson yn cael ei gyhoeddi ar gwricwlwm Cymru ddydd Mercher nesaf y 25ain o Chwefror. Heddiw y mae'r Gymdeithas wedi cyhoeddi yr hyn maen nhw'n disgwyl ei weld yn yr argymhellion am gwricwlwm newydd. 

 

Yn benodol, mae'r mudiad iaith wedi galw am weithredu brys ar argymhellion adroddiad yr Athro Sioned Davies a gyflwynwyd i'r Llywodraeth ym mis Medi 2013 ar "Cymraeg ail Iaith". Galwodd yr adroddiad am ddileu'r cysyniad o ystyried y Gymraeg yn "ail iaith" a datblygu yn hytrach gontinwwm fel bod pob disgybl yn datblygu'r sgil i fedru cyfathrebu yn Gymraeg. Er mwyn gwireddu hyn, mae'r Gymdeithas wedi galw am i ran o'r cwricwlwm ym mhob ysgol gael ei chyflwyno'n Gymraeg fel y dysga disgyblion yr iaith trwy ei defnyddio. Gelwir hefyd am ddechrau brys ar raglen i sicrhau bod digonedd o athrawon i weithredu'r datblygiad dros gyfnod rhesymol o amser. 

 

Dywedodd Toni Schiavone ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Siom mawr i ni oedd nad oedd y llywodraeth wedi gweithredu argymhellion yr Athro Davies yn rhan gyntaf yr Adolygiad Cwricwlwm ar Lythrennedd a Chyfathrebu y llynedd. Yn hytrach, trosglwyddwyd y cyfan i adolygiad Donaldson edrych unwaith eto arno, ac yn y cyfamser, mae'r cwricwlwm yn parhau i amddifadu mwyafrif ein disgyblion o'r sgil addysgol hanfodol i fedru cyfathrebu a gweithio yn nwy iaith Cymru." 

 

Ychwanegodd: "Er mwyn hybu datblygiadau mawr fel y rhain y sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a disgwyliwn gynigion blaengar. Pwysleisiwn ein bod yn gosod datblygu'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yng nghanol ystod o sgiliau newydd y dylid eu meithrin yn ein pobl ifainc er mwyn eu galluogi i fod yn rhan o'r ddemocratiaeth newydd yng Nghymru. Yn union fel y mae Cymraeg ail iaith wedi methu, y mae "Addysg Bersonol a Chymdeithasol" eilradd hefyd wedi methu. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net