Mwy a mwy o gwsmeriaid yn troi at Stêcs a chiniawau rhost

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi croesawu ystadegau newydd sy’n dangos fod llawer mwy o gig eidion ffres yn cael ei brynu yn y siopau.

Yn ôl data manwerth gan Kantar Worldpanel am y cyfnod o ddeuddeg wythnos hyd at 9 Awst, gwariodd defnyddwyr yng ngwledydd Prydain dros hanner biliwn o bunnoedd ar gig eidion, a bu hyn yn help i liniaru effaith colli busnes yn y sector bwyta-allan oherwydd cyfyngiadau COVID.

 

Gwariwyd cyfanswm o £522.7 miliwn yn y siopau, sef 19.3% yn fwy nag yn y cyfnod cyfatebol y llynedd.  Roedd cyfanswm pwysau’r cig eidion a brynwyd yn 65,000 tunnell, sef cynnydd o 16.2%.
Gwelwyd cynnydd mawr o ran cyfaint y cig eidion a brynwyd ymhlith yr aelwydydd mwyaf a theuluoedd â phlant. Prynodd aelwydydd â thri pherson neu fwy dros 20% yn fwy o gig eidion nag yn y cyfnod cyfatebol y llynedd. A chafwyd cynnydd rhyfeddol o 47.2% yn y darnau i’w rhostio a brynwyd gan yr aelwydydd mwyaf.

 

Roedd y galw am friwgig eidion, lle gwelwyd cynnydd enfawr yn ystod y prynu gwyllt cyn dechrau’r cyfyngiadau symud ym mis Mawrth, yn gymharol sefydlog – gydag ychydig o dan 10% yn fwy o brynu na’r llynedd.
Fodd bynnag, cafwyd derbyniad da i’r ymgyrchoedd i annog pobl i roi cynnig ar ryseitiau cig eidion mwy anturus. Gwerthwyd 21% yn fwy o stêcs nag yn yr un cyfnod yn 2019, gyda chymorth gostyngiadau yn y pris yn y siopau.Er bod darnau i’w rhostio ychydig yn ddrutach nag oedden nhw’r haf diwethaf, gwelwyd twf mawr yn y galw, a golygodd hynny fod defnyddwyr wedi gwario 34.7% yn fwy na blwyddyn yn ôl ar y darnau hyn.

 

Diolchodd HCC i ddefnyddwyr am eu cefnogaeth i'r sector bwyd cartref yn ystod argyfwng COVID-19. “Roedd y prynu gorffwyll yn y gwanwyn pan fu galw mawr am friwgig i’r rhewgell yn hytrach na thoriadau eraill, ynghyd â chau tafarndai a rhai bwyta, yn her enfawr i’n ffermwyr a’n proseswyr,” meddai Dadansoddydd Data HCC, Glesni Phillips. “Ond bu’r ymateb gan ddefnyddwyr yn anhygoel. Mae’r data gan Kantar Worldpanel ar gyfer gwerthiant cig eidion yn y siopau, yr un fath â’r ystadegau cadarnhaol tebyg yn ddiweddar ar gyfer cig oen, yn dangos bod pobl wedi dod yn ôl at gig coch ffres fel dewis iach a maethlon ar gyfer prydau i’r teulu.”

 

Ymgyrch fawr

 

Ychwanegodd: “Aeth HCC, ynghyd â’i bartneriaid yn yr Alban a Lloegr a’r prif fân-werthwyr, i’r afael â’r mater trwy gyfrwng ymgyrch fawr a oedd yn annog pobl i roi cynnig ar ryseitiau newydd yn eu cartrefi, ac ail-greu’r math o brydau y bydden nhw wedi’u bwyta mewn tai bwyta. Bu gan HCC sawl ymgyrch hyrwyddo yn ystod y gwanwyn a’r haf i helpu’r sector cig eidion, gan gynnwys y gystadleuaeth ‘Brecdan i’r Brenin’ boblogaidd ar gyfer brechdan stêc a fideos o ryseitiau newydd gan gogyddion adnabyddus.”

 

“Yr agwedd fwyaf cadarnhaol ar yr ystadegau hyn yw’r holl ddarnau cig uchaf eu gwerth – fel darnau i’w rhostio a stêcs – a gafodd eu gwerthu,” meddai Glesni. I ffermwyr a phroseswyr, roedd yn hollbwysig fod y toriadau hyn, y byddai  galw mawr wedi bod amdanyn nhw gan y sector gwasanaeth bwyd, yn cael eu prynu i’w defnyddio yn y cartref.”