Myfyrwyr meddygaeth yn gallu astudio yn y Gogledd am y tro cyntaf

02/05/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd myfyrwyr Meddygaeth yn gallu cwblhau eu holl hyfforddiant meddygol yn y Gogledd am y tro cyntaf fel rhan o fenter newydd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor.

Bydd y bartneriaeth yn golygu bod modd cynnal rhaglen Meddygaeth MBBCh (C21) hynod lwyddiannus PrifysgolCaerdydd drwy Ysgol y Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor.

 

Mae myfyrwyr meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi elwa ar leoliadau gwaith yng ngogledd a gorllewin Cymru ersamser hir, ac mae'r fenter hon yn eu galluogi i ddewis cwblhau eu rhaglen hyfforddi meddygol i gyd yn y gogledd.

 

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae lansio'r rhaglen newydd hon yn gam pwysigymlaen o ran darparu addysg feddygol yng Nghymru. Fel sefydliad, rydym mewn sefyllfa freintiedig i allu hyfforddigweithwyr gofal iechyd proffesiynol y dyfodol. Mae'n gyfrifoldeb i wneud yn siŵr bod ein myfyrwyr wedi paratoi ac ynbarod i wneud gwahaniaeth go iawn ble bynnag y maent yn dewis gweithio o fewn ein system gofal iechyd.

 

"Rydym yn cydnabod ein rhwymedigaethau i Gymru a'n rôl o ran gwella lefelau iechyd a lles. Bydd y cyfle i hyfforddirhagor o fyfyrwyr meddygaeth yng ngogledd Cymru ar y cyd â Phrifysgol Bangor yn sicr o fudd i gleifion a'r cyhoedd ynyr ardal."

 

Yn ôl yr Athro Graham Upton, Is-ganghellor Dros Dro Prifysgol Bangor: "Dyma newyddion ardderchog sy'n cynrychiolidatblygiad arwyddocaol yn hanes y Brifysgol. Llongyfarchiadau i bawb fu'n ymwneud â gwireddu hyn."

 

Mae'r bartneriaeth newydd a chyffrous hon yn ymateb i'r heriau y mae'r proffesiynau iechyd a gofal cymdeithasol yn euhwynebu yng Nghymru a'r angen i addysgu rhagor o weithwyr iechyd proffesiynol o Gymru yn ogystal ag yng Nghymru.Bydd yn sefydlu rhaglen Meddygaeth arloesol amser llawn yng ngogledd Cymru ac yn cynhyrchu meddygon ardderchogsy'n barod ar gyfer anghenion newidiol cymunedau Cymru, ac sydd â dealltwriaeth ddofn o ogledd Cymru yn enwedig.

 

Meddai Dr Stephen Riley, Deon Addysg Feddygol, Prifysgol Caerdydd: "Rydym wrth ein boddau i gynnig cyfle i fyfyrwyrMeddygaeth Prifysgol Caerdydd gyflawni eu gradd Meddygaeth i gyd yng ngogledd Cymru. Bydd y ffrwd newydd hon oraglen hynod boblogaidd C21 yn gwella'n sylweddol ein hymdrechion i ddarparu addysg arloesol a gwasgaredig yngNghymru. Bydd yn cynnig profiad dysgu cwbl unigryw yn ardal fendigedig y gogledd.

 

"Ein nod bob amser yw hyfforddi’r meddygon gorau ar gyfer Cymru a’r DU yn ehangach drwy roi addysgu o ansawdduchel, a phrofiad dysgu ysbrydoledig sy'n seiliedig ar fwy o gyswllt clinigol. Rydym yn llawn cyffro ein bod yn adlewyrchurhaglen sefydledig C21 gyda'n cydweithwyr yn Ysgol y Gwyddorau Meddygol, Prifysgol Bangor. "

 

£7 miliwn o fuddsoddiad

 

Yn ôl Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:"Rwy'n falch iawn y bydd myfyrwyr nawr yn gallu dechrau ar eu taith i fod yn feddygon drwy astudio meddygaeth yng ngogledd Cymru, gyda diolch i'r cydweithio hyn. Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi £7 miliwn i ariannu 40 o leoedd meddygol newydd eleni, 20ym mhob un o ysgolion meddygaeth Caerdydd ac Abertawe, ynghyd â'r rhwydwaith i'w cefnogi. Bydd PrifysgolAbertawe hefyd yn cydweithio â Phrifysgol Aberystwyth i gynyddu cyfleoedd yng ngorllewin Cymru.

 

"Bydd myfyrwyr ymgymryd â chymaint o'u hastudiaethau â phosibl mewn lleoliadau cymunedol er mwyn adlewyrchuein hymrwymiad i sicrhau y darperir gofal mor agos â phosibl at gartrefi cleifion."

Dywedodd yr Athro Dean Williams, Pennaeth yr Ysgol Meddygaeth ym Mhrifysgol Bangor, "Mae Bangor wedi creu enwi'w hun fel darparwr addysg ac ymchwil o safon yn y gwyddorau bywyd. Bydd y myfyrwyr newydd yn elwa o'r dysgu a'raddysgu a ddarperir gan ein staff, sydd wedi ennill gwobrau. Bydd y cyfuniad o addysgu gwyddonol safonol ymMhrifysgol Bangor a lleoliadau clinigol sefydledig ar draws gogledd Cymru'n rhoi profiad dysgu cyffrous a gwobrwyol ifyfyrwyr."

 

Yn y pen draw, bydd y rhaglen newydd hon yn cynhyrchu meddygon ardderchog sy'n barod ar gyfer anghenion newidiolein cymunedau, gan arwain at welliant o ran recriwtio a chadw meddygon yng ngogledd Cymru. Bydd hyn yncyfoethogi'r amgylchedd iechyd a dysgu meddygol yng ngogledd Cymru ac yn gwella iechyd a lles cymunedau.