Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansio deiseb i gefnogi Ffermwyr Ifan...

20/02/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Lansio deiseb i gefnogi Ffermwyr Ifanc Cymru


Lansio deiseb i gefnogi Ffermwyr Ifanc Cymru

Cafodd deiseb ei lansio yr wythnos hon fel datganiad o gefnogaeth i fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru gyda’r thros 900 wedi arwyddo’n barod. 
 
Mae’r mudiad yn wynebu cyfnod ansicr, gan fod y Mudiad wedi colli nawdd hanfodol yn ddiweddar, sy’n ergyd iddynt.  
 
Y mae’r ddeiseb yn nodi, "Yr wyf i y llofnodydd isod wedi elwa o’r dylanwadau a’r gwaith cadarnhaol sydd wedi eu gynnig gan Fudiad yr C.Ff.I ar draws cymunedau Cefn Gwlad Cymru. ‘Mudiad Ieuenctid mwyaf yng Nghefn Gwlad Cymru’ ‘Yn creu cyfleoedd i’n haelodau ddisgleirio"
 
Bu’r clwb yn ddiweddar yn cyfarfod Llywodraeth Cymru o ganlyniad i'r ...

darllenwch mwy

Lansio cyfrol am Chwareli Ithfaen Trefor

20/02/2015
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Newyddion

Lansio cyfrol am Chwareli Ithfaen Trefor


Hen chwareli ithfaen Trefor

Bydd cyfrol yn mynd ati i bortreadu bywyd a gwaith chwarelwyr ithfaen Trefor yn cael ei lansio heno yn mhentref Trefor.
 
Mae'r gyfrol gan Robin Williams sy'n dwyn y teitl Y Gwaith a'i Phobl, wedi'i chyhoeddi gan Wasg Carreg Gwalch, yn rhoi cipolwg ar fywyd a gwaith chwarelwyr ithfaen Trefor a'u cymdeithas yng nghanol yr ugeinfed ganrif. 
 
Dywedodd yr awdur Alun Jones fod yr awdur wedi llwyddo i greu darlun realistig o’r chwarel heb fynd i ramantu, "O garreg fawr ddeg tunnell ar hugain hyd at gôt ffwr ei fam a llygod bach yr Hen Bedwar cawn ddarlun cynnes a chyforiog o hiwmor o’r Gwaith a’i bobl, a hynny mewn arddull dawel a chartrefol. O nabod yr ...

darllenwch mwy

Lansio deiseb yn erbyn codi 8000 o dai

20/02/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Lansio deiseb yn erbyn codi 8000 o dai


Rhoi'r Gymraeg yn ganolog yn y cynllun datblygu

Cafodd deiseb ei lansio gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i gyd-fynd gyda dechrau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn, sy'n galw ar y ddau gyngor i osod dyfodol Cymunedau Cymraeg eu hiaith yn ganolog yn y cynllun. Mae'r mudiad hefyd wedi beirniadu'r ymgynghoriad am ‘gau pobl allan’. 
 
Dywedodd Osian Jones, ar ran Cymdeithas yr Iaith nad oes digon o gyfle i bobl gyfranogi yn yr ymgynghoriad ynghylch codi 8000 o dai yn y cymunedau hyn, “Mae'n boen calon i ni fel ymgyrchwyr sydd yn pryderu am ddyfodol ein cymunedau Cymraeg, nad oes chwarter digon wedi ei gyflawni na'i drefnu gan y ddau gyngor sir er mwyn hwyluso' ...

darllenwch mwy

Cwmni Arriva yn cam-ynganu enwau

19/02/2015
Categori: Iaith, Newyddion

Y mae landlord Tafarn y Plu, Llanystumdwy ger Criccieth wedi gwneud cwyn swyddogol i gwmni trenau Arriva, yn dilyn camynganiad enwau lleoedd ar yr uchelseinydd. 
 
Y mae Ian Parri sy’n gyn-golofnydd gyda’r Daily Post hefyd wedi hysbysu  Comisiynydd y Gymraeg am gam-ynganiad enwau ar yr uchelseinydd yn ystod taith ar lein rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno. 
 
Y mae’r llythyr yn nodi, ‘Ddoe bûm yn disgwyl am un o'ch trenau yng ngorsaf Dolwyddelan. Roedd tua 5 o'r 7 teithiwr oedd yn disgwyl yn siarad Cymraeg, ond cafwyd cyhoeddiad uniaith Saesneg ar yr uchelseinydd yn ein hysbysu bod y trên ar ei ffordd o Flaenau Ffestiniog.&rs ...

darllenwch mwy