Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) ...

01/07/2014
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith

Mae Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) wedi dod â gweithrediadau’r cwmni i ben. 
 
Dyma ddatganiad gan y sefydliad isod.
 
Gyda thristwch mawr, o heddiw, Dydd Mawrth 1 Gorffennaf 2014 ymlaen, mae Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) yn dod â gweithrediadau’r cwmni i ben.
 
Daeth cytundeb cyllid-craidd tair blynedd cyfredol SCG â Llywodraeth Cymru i ben ddoe, ar 30 Mehefin 2014. Er gwaethaf ein hymdrechion dros y naw mis diwethaf i drafod parhad y cyllid-craidd, ni ystyriai’r Bwrdd bod cynnig Llywodraeth Cymru o estyniad chwe mis, i alluogi’r cwmni i sicrhau ffrwd arall o incwm tra’n parhau i ddarparu’r gwasan ...

darllenwch mwy

Ympryd dros newidiadau cynllunio er l...

30/06/2014
Categori: Iaith, Iechyd

Mae cefnogwyr y Gymraeg wedi dechrau ympryd 24 awr heddiw (Dydd Llun, Mehefin 30) gan fynnu bod Llywodraeth Cymru yn gwneud newidiadau i’r gyfraith cynllunio er lles yr iaith ar lefel gymunedol.
 
Daw’r newyddion wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Bil Cynllunio drafft nad yw’n cynnwys yr un cyfeiriad at y Gymraeg. Hynny er gwaethaf casgliadau'r Gynhadledd Fawr – ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefyllfa'r iaith yn dilyn canlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad - a argymhellodd newidiadau i'r gyfraith gynllunio er lles yr iaith. Yn ei ddatganiad yn gynharach yn y mis am ei bolisi iaith, ni chafwyd ymrwymiad gan y Prif Weinidog i wella’r Bil Cynllunio er mwyn cynn ...

darllenwch mwy

Cynnydd Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg Mewn...

30/06/2014
Categori: Addysg, Iaith

Cynnydd Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg Mewn Addysg Uwch Yng Nghymru


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ar drothwy cynhadledd ryngwladol gyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae ffigurau newydd yn dangos fod cynnydd o 15% wedi bod yn y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio rhan o’u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Rhwng 2011/12 a 2012/13, sef blwyddyn academaidd weithredol gyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae’r data diweddaraf yn dangos fod y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio rhyw elfen o’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn sefydliadau addysg uwch Cymru wedi cynyddu o 4,850 i 5,568.
 
Cyhoeddir y ffigurau hyn ar noswyl Cynhadledd Ryngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn trafod y rhan sydd gan ieithoedd lleiafrifol i’w chwarae mewn addysg uwch ...

darllenwch mwy

Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith

20/06/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith


Diwrnod llwyddiannus i Ras yr Iaith

Mae wedi bod yn ddiwrnod braf i ymgyrch Ras yr Iaith eleni. Cychwynnodd y ras ben bore yn Senedd-dy Owain Glyndŵr ym Machynlleth gyda thwr o redwyr yn cefnogi. Pwrpas Ras yr Iaith yw codi proffil a hyder yr iaith Gymraeg yn ein cymunedau. 
 
O Fachynlleth fe aeth y Ras tuag at Aberystwyth, Tregaron, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd, Llandysul, Castell Newydd Emlyn, cyn gorffen y daith yn Aberteifi. 
 
Mae’n edrych fel bod pawb wedi mwynhau mas draw wrth godi ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg a dyma rhai o uchafbwyntiau'r dydd: 
 
 
 


[View the story "Ras yr Iaith 2014" on Storify]