Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Mudiad yn galw am fesur addysg cyfrwn...

02/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Galwodd y Mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg am lunio mesur Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ystod tymor nesaf y Cynulliad er mwyn cryfhau’r seilwaith ddeddfwriaethol bresennol.
 
Bydd yr alwad yn ganolog i dystiolaeth y Mudiad pan fyddant yn ymddangos gerbron aelodau Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yfory.
 
Byddai Rhieni Dros Addysg Gymraeg yn dymuno fod llu o feysydd yn cael eu cynnwys mewn unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn cynnwys sicrhau dilyniant ieithyddol er mwyn atal disgyblion rhag llithro o’r Gymraeg fel iaith gyntaf i ail-iaith, gan weithredu effeithiol wrth gynllunio addysg Gymraeg. Byddant yn hefyd cynnig fod angen sicrhau bod holl feysydd po ...

darllenwch mwy

Dathlu gwaith T. Llew mewn cyflwyniad...

01/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymru eleni yn dathlu canmlwyddiant geni’r awdur poblogaidd, T Llew Jones ac fel rhan o’r dathlu, mae Theatr Felinfach yn perfformio cyflwyniad o’r enw ‘Y Llew-fan’.  
 
Y bwriad gan y cwmni Theatr adnabyddus yw cynnwys darnau o waith gan grwpiau gwaith y theatr a ffrindiau; o Tic-Toc i Gwmni Actorion Felinfach a changhennau lleol Merched y Wawr, o Lanbedr Pont Steffan a Felinfach. Bydd y darnau oll o waith y diweddar awdur, boed yn gerddi i blant, darnau o’i nofelau a’r awdl 'Caerllion-ar-Wysg', y gwaith a enillodd y gadair iddo yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Glyn Ebwy ym 1958.
 
Nid sioe arferol
 
Dywedodd  Dwyn ...

darllenwch mwy

Dechrau rhagorol i'r diwydiant ymwelwyr

01/07/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Dengys ffigurau swyddogol a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru  bod diwydiant twristiaeth Cymru wedi cael dechrau rhagorol i’r flwyddyn a hynny ar ben y ffaith y torrwyd pob record yn 2014.
 
Dengys ffigurau arolwg Ymweliadau Dydd Prydain Fawr o Ionawr i fis Ebrill, gan gynnwys gwyliau’r Pasg bod 23 miliwn o breswylwyr o Brydain wedi gwneud ymweliadau dydd â chyrchfannau yng Nghymru yn ystod chwarter cyntaf 2015 gan greu £750 miliwn o wariant.  Mae’r gwariant wedi cynyddu 20% o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd ac mae cyfran Cymru o’r holl ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain â chyrchfannau ym Mhrydain Fawr ym ...

darllenwch mwy

Actor yn croesawu fod yr Heddlu am ym...

30/06/2015
Categori: Newyddion

Actor yn croesawu fod yr Heddlu am ymchwilio i'r mater


John Pierce Jones a'i fab Iwan

Mae’r actor adnabyddus John Pierce Jones wedi croesawu'r datblygiad fod Heddlu De Cymru bellach am gymryd camau i ymchwilio i'r mater, fod un o'i swyddogion wedi ymddwyn yn ‘annerbyniol’ tuag at ei fab Iwan mewn gêm griced rhwng Morgannwg a Surrey.  
 
Fel yr eglurodd John Pierce Jones, "Mi oedd yna ryw griw o hogiau yn yr eisteddle ac wedi bod yn taflu da da a mi ruthrodd yr heddlu yno, ac mi anwybyddodd un linelll o hogiau ond mynd i’r ail linell a phigo ar Iwan a’i dynnu allan. Mae'n rhaid i ni ofyn - pam aeth yr heddwas ar ôl Iwan, a phasio tri neu bedwar o blant eraill? Pam ddim gafael yn un o'i ffrindiau? Ai am ei fod o'n ddu?"
&n ...

darllenwch mwy