Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Gwyliau bwyd yn helpu cynhyrchu £16m ...

07/10/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Gwyliau bwyd yn helpu cynhyrchu £16m ar gyfer sector bwyd a diod Cymru!


Gŵyl Bwyd Môr y Fenai
Cyhoeddwyd fod gwyliau bwyd Cymru yn rhoi hwb gwerth £16 miliwn i werthiannau cynhyrchwyr o Gymru, a’u bod yn cefnogi bron i 300 o swyddi.
 
Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi darganfod fod gwariant uniongyrchol bwydgarwyr fu mewn 30 o wyliau ledled Cymru gwerth £7.3 miliwn i’r economi.
 
Yn Gwledd Conwy Feast, yr ail ŵyl fwyaf yng Nghymru ar ôl Y Fenni, cafwyd y gwariant y pen cyfartalog uchaf, sef £28 y pen, ynghyd â £15 ychwanegol yn yr ardal leol. Y llynedd denodd fwy na 25,000 o bobl a chynhyrchodd £1.4 miliwn i’r economi leol, ffigwr sy’n cynnwys yr effaith hirdymor gan fod arddango ...

darllenwch mwy

Rhyddhau dŵr i helpu i hybu stociau p...

07/10/2014
Categori: Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cymryd camau i annog eogiaid a siwin i gyrraedd eu silfeydd a gwella stociau.
 
Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi croesawu tywydd sych mis Medi, ond i boblogaethau pysgod Cymru mae’r diffyg glaw yn llesteirio eu mudo blynyddol. Er mwyn brwydro yn erbyn hyn, bu CNC yn gweithio gyda Dŵr Cymru i ryddhau dŵr i Afon Tywi ac Afon Cleddau i annog eogiaid a siwin llawn dwf i fynd i’r afonydd o Fae Caerfyrddin. 
 
Meddai Dave Mee, Arweinydd Tîm Pysgodfeydd, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae Afon Tywi a’i phoblogaeth o eogiaid a siwin yn werth oddeutu £10.2 miliwn i economi Cymru a bydd y broses ryddhau ho ...

darllenwch mwy

Cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd...

07/10/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cynhelir Cynhadledd ac Arddangosfa Cymdeithas yr Amgueddfeydd (MA) yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar 9 a 10 Hydref 2014, y gynhadledd fwyaf o’i fath i weithwyr y diwydiant amgueddfeydd a threftadaeth. Mae’r MA yn dathlu canrif a chwarter eleni ac yn croesawu ymwelwyr o ddwy wlad ar bymtheg; gan gynnwys Brasil, Denmark, Canada, yr Ariannin ac Estonia; i’w chynhadledd fwyaf rhyngwladol erioed. 
 
Dyma ymweliad cyntaf y gynhadledd â Chymru er 1997, ac mae’n gyfle i weithwyr amgueddfa weld cefnogaeth gref Cymru i amgueddfeydd ers Datganoli.
 
Thema’r gynhadledd eleni yw Amgueddfeydd yn Trawsnewid Bywydau, sef gweledigaeth yr MA am ...

darllenwch mwy

Llwyddiant gŵyl awyr agored

07/10/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 20fed, cynhaliodd y Bartneriaeth Awyr Agored ei phumed Ŵyl Awyr Agored flynyddol ym Mhlas y Brenin, y ganolfan fynydd cenedlaethol.
 
Ymunodd cant chwe deg tri o aelodau a gwirfoddolwyr o glybiau awyr agored lleol yn yr hwyl wrth gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau gan gynnwys canwa, rhwyfo cychod hir Celtaidd, cyfeiriannu, dringo a llawer mwy.
 
Uchafbwynt y dydd i un unigolyn oedd ‘cael rhostio malws melys a bwyta ‘mealworms’’ tra ar y sesiwn coedwriaeth. Cafodd y sesiwn yma, a redwyd gan John Hobson o Bushcraft Calling ei fwynhau gan oedolion a phlant a chawsant y cyfle i ddysgu am y sgiliau goroesi hanfodol fel sut i ...

darllenwch mwy