Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn ...

04/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn y gogledd orllewin


Dylan Roberts, gyda'i chwaer, Llinos

Mae clinig arbenigol ar gyfer pobl sy'n dioddef o epilepsi wedi cael ei sefydlu yng ngogledd orllewin Cymru ar ôl ymgyrch gan glaf o Wynedd.
Fe fu farw brawd Llinos Williams, Dylan Roberts yn 18 oed yn 2007 o gyflwr sy'n cael ei adnabod fel Marwolaeth Sydyn Annisgwyl mewn Epilepsi.
Eleni ym mis Ionawr cafodd Ms Williams, sy'n 28, hefyd ddiagnosis o epilepsi.
Fe fydd y clinig wythnosol sy'n cael ei redeg gan nyrsys yn dechrau yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Mae'n golygu na fydd yn rhaid i gleifion y gogledd orllewin deithio i glinigau yn Wrecsam a Bodelwyddan.
Crwner
"Fe gafodd Dylan ddiagnosis pan oedd yn wyth oed, ond roedd o'n cael meddyginiaethau ac felly doedd o ddim yn cael ffiti ...

darllenwch mwy

Galw am ddiogelu creaduriaid y môr

04/11/2014
Categori: Newyddion

Galw am ddiogelu creaduriaid y môr


Mae'r heulforgi, neu Basking shark, i'w gweld oddi ar yr arfodir yn y gwanwyn a'r haf

Mae morfilod, dolffiniaid a siarcod angen eu diogelu rhag gor bysgota, llygredd a datblygiadau arfordirol yn ôl adroddiad ar ran Ymddiriedolaethau Natur.
Mae'r adroddiad yn dweud nad yw mesurau Llywodraeth San Steffan i ddiogelu bwyd gwyllt yn mynd yn ddigon pell.
Dywed y mudiadau fod angen gwell mesurau cyfreithiol i ofalu am fywyd morol mewn 17 o ardaloedd arfordirol, pedwar o'r rhain yng Nghymru.
Maen nhw'n galw am ddeddfwriaeth ychwanegol ar gyfer, dolffiniaid, llamidyddion a morfilod oddi ar arfordir Sir Fôn, Pen Llŷn, Bae Ceredigion a Sir Benfro.
Ardaloedd diogel
Dywed y Llywodraeth eu bod yn gweithio'n galed i ddiogelu'r creaduriaid.
Ond ychwanegodd llefarydd nad oed ...

darllenwch mwy

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'

04/11/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'


Nid Pontio fydd yr unig adeilad i Bryn fod yn rhan o'r dathliadau agoriadol - mae eisoes wedi bod yn

Wrth ymateb i'r oedi yn agoriad swyddogol canolfan Pontio, mae Cymru Fyw wedi bod yn holi Bryn Terfel, gan fod theatr y ganolfan gelfyddydau newydd ym Mangor yn cael ei henwi ar ei ôl.
Dywedodd: "Heb os nac oni bai, mi fydd 'na deimlad o siom i lawer ynghylch gohirio agoriad y Theatr ym Mangor.
"Ond ar y llaw arall mae'n rhaid cymryd cam yn ôl a phwyllo er lles y staff, yr artistiaid, y cynulleidfaoedd, a'r ymwelwyr.
"Cael theatr o safon uchel yw'r nôd ac nid rhyw frysio i orffen popeth ar hast i daflu perfformiadau mlaen."
Ym mis Hydref, roedd y bariton o Bantglas i fod i berfformio mewn cyngerdd i ddathlu agoriad y ganolfan gelfyddydol sy'n debygol o gostio £49 ...

darllenwch mwy

Gwahardd athro rhag dysgu

03/11/2014
Categori: Newyddion

Mae athro a fu'n dysgu yng Nglan Conwy wedi'i wahardd rhag dysgu plant am weddill ei oes ar ôl iddo anfon negeseuon testun anaddas at ddisgybl 16 oed.
Dywedodd Iwan Harding, sy'n 35 ac o Lanberis, ei fod yn credu mai 18 oed oedd y bachgen ar y pryd.
Cafodd corff y bachgen ei ddarganfod ym mis Ionawr y llynedd a'r gred yw ei fod wedi lladd ei hun.
Fe wnaeth pwyllgor Cyngor Cyffredinol Addysgu Cymru ei gael yn euog o ymddygiad amhroffesiynol.
Clywodd y gwrandawiad ar ôl i'r bachgen fynd ar goll o'i gartref fod yr awdurdodau wedi cael gafael ar negeseuon ar ei ffôn symudol.
Roedd rhai o'r rhain oddi wrth Mr Harding ac o natur rywiol.
Cafwyd hyd i gorff y bachgen 16 oed y ...

darllenwch mwy