Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ennis-Hill: Tynnu enw, os oes cytunde...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Mae'r athletwr Jessica Ennis-Hill wedi dweud y bydd hi eisiau i'w henw gael ei dynnu oddi ar eisteddle yn Bramall Lane pe bai clwb pêl-droed Sheffield United yn cynnig cytundeb i Ched Evans.
 
Mae'r clwb wedi gadael i Evans, 25 oed, hyfforddi gyda nhw ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar.
 
Ond mae rheolwr United, Neil Clough, wedi dweud "nad oes penderfyniad wedi'i wneud" ynglŷn ag ail-arwyddo Evans ai peidio.
 
'Enghraifft dda'
 
Dywedodd y bencampwraig Olympaidd: "Dylai'r rheiny gyda dylanwad barchu'r rôl maen nhw'n chwarae ym mywydau pobl ifanc gan osod enghraifft dda.
 
"Pe bai Evans yn cael ei ail-arwyddo gan y clwb byddai hynny'n ...

darllenwch mwy

Bachgen ysgol yn cyfaddef treisio merch

13/11/2014
Categori: Newyddion

Mae bachgen ysgol o Wynedd wedi cyfaddef treisio merch ysgol yn dilyn gwers addysg rhyw yn yr ysgol.
 
Fe wnaeth y bachgen ymosod ar y ferch rhwng Ionawr ac Ebrill 2012 pan oedd y ddau yn 13 oed.
 
Roedd y bachgen wedi gofyn a oedd y ferch am gael rhyw gydag o, ac ar ôl iddi wrthod sawl gwaith, fe wnaeth ei threisio.
 
Yn Llys Ieuenctid Dolgellau ddydd Iau, cafodd y bachgen orchymyn cyfeirio 12 mis, a bydd rhaid iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am 30 mis.
 
Clywodd y llys nad oedd y ferch wedi dweud wrth unrhyw un am y digwyddiad, ond bod nyrs ysgol wedi sylweddoli bod rhywbeth o'i le, ac yna dywedodd y ferch beth oedd wedi digwydd.
 
Cafodd yr heddl ...

darllenwch mwy

Gordewdra yn 'epidemig' yng Nghymru m...

13/11/2014
Categori: Newyddion

Gordewdra yn 'epidemig' yng Nghymru medd Mark Drakeford


Mae Mark Drakeford wedi galw am sefydlu system reoleiddio i leihau faint o siwgr sydd mewn bwyd.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi dweud bod gordewdra yn "epidemig" yng Nghymru.
 
Mae'n galw am sefydlu system reoleiddio i leihau faint o siwgr sydd mewn bwyd.
 
Dywedodd Mr Drakeford y byddai iechyd y cyhoedd yn elwa pe bai hi'n ofynnol ar y diwydiant bwyd i leihau faint o siwgr sydd yn eu cynnyrch.
 
Wrth gyfaddef bod gordewdra'n broblem, ychwanegodd bod y nifer sy'n ysmygu wedi disgyn ynghyd â'r nifer o bobl ifanc sy'n yfed alcohol.
 
'Gwahanol ddewisiadau'
 
Wrth siarad â Huw Edwards ar raglen Wales Report y BBC, dywedodd: "Erbyn hyn mae'r gwasanaeth iechyd yn gwneud llawer o waith yn mynd i'r afael â goblygiadau bywydau p ...

darllenwch mwy

Rhybuddion am wyntoedd cryfion

13/11/2014
Categori: Newyddion

Rhybuddion am wyntoedd cryfion


Difrod gan wynt ar Ynys Y Barri

Mae disgwyl i wyntoedd o hyd at 75 m.y.a. daro arfordir gorllewin Cymru ac mae difrod eisoes wedi ei achosi wrth i goed gwympo.
 
Cafodd cyfyngiadau cyflymdra eu gosod ar rannau o'r M4, a bu'r A470 ar gau yn ardal Llanfair ym Muallt ar ôl i goeden gwympo.
 
Yn ôl y Swyddfa Dywydd mae rhybudd oren, byddwch yn barod ar gyfer problemau trafnidiaeth, wedi ei gyhoeddi ar gyfer siroedd Caerfyrddin, Abertawe, Ceredigion, Gwynedd a Phenfro.
 
Mae rhybudd oren hefyd yn rhybuddio am ddifrod posib i adeiladau a choed.
 
Cafodd cyfyngiadau o 40 m.y.a. eu gosod ar yr hen Bont Hafren, ac mae un lôn wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad.
 
Rhybudd llifogydd
& ...

darllenwch mwy