Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Plannu 50,000 o goed yng nghoetiroedd...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Plannu 50,000 o goed yng nghoetiroedd Gethin


Plannu 50,000 o goed

Cyflawnwyd gwaith yng nghoetiroedd Gethin, ger Merthyr Tudful, wythnos diwethaf i ailblannu rhannau o’r goedwig lle cafodd coed eu torri i lawr er mwyn taclo clefyd sy’n effeithio ar goed llarwydd.
 
Mae contractwyr arbenigol o Gymru wedi plannu oddeutu 50,000 o goed conwydd, fel sbriws a ffynidwydd, a byddant yn cael eu defnyddio gan y diwydiant pren mewn blynyddoedd i ddod.
 
Bydd oddeutu 18,000 o goed brodorol, cymysgedd o ddeuddeg rhywogaethau fel derw, bedw a choed ceirios yn cael ei plannu yn y misoedd nesaf. Bydd rhain yn cael eu plannu o amgylch yr ardaloedd a ddefnyddir amlaf gan y cyhoedd er mwyn ei wneud yn lle mwy deniadol i ymweld ag ef.
 
Mae&rs ...

darllenwch mwy

Paratoi i ddymchwel bwthyn Mark Bridger

10/11/2014
Categori: Newyddion

Paratoi i ddymchwel bwthyn Mark Bridger


Prynwyd y bwthyn, oedd yn cael ei rentu gan Mark Bridger, ym mhentref Ceinws, gan Lywodraeth Cymru g

Mae paratoadau ar y gweill i ddymchwel y bwthyn ble lofruddwyd April Jones gan Mark Bridger.
 
Prynwyd y bwthyn, oedd yn cael ei rentu gan Mark Bridger, ym mhentref Ceinws, gan Lywodraeth Cymru gyda'r bwriad y byddai'n cael ei chwalu.
 
Cafodd April Jones ei chipio gan Mark Bridger wrth iddi chwarae gyda'i ffrindiau ger ei chartref ar ystad Bryn-y-Gog, Machynlleth ar 1 Hydref 2012.
 
Bydd y gwaith o ddymchwel y bwthyn yn cychwyn wythnos nesaf.
 
Rhyddhad
 
Mae sgaffald wedi'i osod o amgylch y bwthyn ac mae teils wedi dechrau cael eu tynnu oddi ar y to.
 
Dywedodd y cynghorydd lleol, Michael Williams, wrth BBC Cymru: "Mae pobl yn gwerthfawrogi'r ffait ...

darllenwch mwy

Cartrefi gofal: 'Safon bywyd annerbyn...

10/11/2014
Categori: Newyddion

Mae ansawdd bywyd gormod o bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal "yn annerbyniol" yn ôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.
 
Daw adroddiad y comisiynydd yn dilyn yr adolygiad mwyaf erioed o'i fath, ar ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.
 
Daeth yr adolygiad i'r casgliad nad yw nifer o bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal, yn gallu gwneud yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw mwyach, maen nhw'n colli'r gallu i ddewis a rheoli eu bywydau.
 
Roedd pryder hefyd am eu hanghenion emosiynol a'u hawliau sylfaenol.
 
Mae'r adolygiad hefyd yn pryderu nad yw'r gofal mewn sawl cartref gofal yng Nghymru yn cwrdd ag anghenion unigolion, a'u bod yn ca ...

darllenwch mwy

Dylai holl ddisgyblion Cymru ddysgu c...

10/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae mwyafrif clir o bobl Cymru eisiau gweld cwricwlwm addysg sy'n sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol gyda'r gallu i gyfathrebu'n Gymraeg yn effeithiol, yn ôl canlyniadau arolwg barn YouGov/Cymdeithas yr Iaith a gafodd ei ryddhau heddiw (Dydd Llun, Tachwedd 10fed).
 
Daw'r newyddion wrth i'r Athro Graham Donaldson baratoi adolygiad o'r cwricwlwm a fydd yn argymell newidiadau i Weinidogion Cymru ar droad y flwyddyn. Mae'r adolygiad yn ystyried canlyniadau adroddiad annibynnol gan yr Athro Sioned Davies, a feirniadodd y system addysg Gymraeg ail iaith yn hallt, gan ddweud “Ni ellir gwadu ei bod yn unfed awr ar ddeg ar Gymraeg ail iaith”.
 
Ag eithrio'r ...

darllenwch mwy