Penodi llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

07/01/2016

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Elen Davies o Bencader

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon er mwyn ceisio annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg ar lefel addysg uwch.

 

Bydd y 14 llysgennad, sydd wedi’u lleoli mewn saith prifysgol ar hyd a lled Cymru yn dechrau ar eu gwaith fis yma ac yn gyfrifol am gwblhau gwahanol dasgau drwy’r flwyddyn.

 

Eu prif rôl fydd ceisio dwyn perswâd ar ddisgyblion ysgol i ddilyn rhan o’u hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg a chyflwyno’r manteision a ddaw yn sgil hynny.

 

Byddant yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg mewn ymweliadau ysgolion, ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ogystal ag yn cofnodi eu profiadau mewn blog newydd sbon. Llais y Llysgennad yw enw’r blog sy’n rhoi darlun o fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg ar ffurf lluniau, fideos a llawer mwy.

 

Elen Davies o Bencader sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd oedd un o’r rhai cyntaf i gyfrannu, ac roedd hi wrth ei bodd o gael y cyfle i astudio trwy’r Gymraeg yn y brifddinas ar ôl derbyn ei haddysg uwchradd yn Ysgol Dyffryn Teifi: ‘‘Rwy’n byw bob dydd yn Gymraeg, felly roeddwn yn benderfynol o achub ar y cyfle i astudio trwy’r iaith. Roeddwn hefyd yn ymwybodol bod galw am newyddiadurwyr Cymraeg eu hiaith felly bydd datblygu sgiliau dwyieithog o fudd wrth ymgeisio am swydd maes o law.’’ 

 

Profiad

 

Bydd yn rhaid iddynt fod yn gyfarwydd â Chynllun Ysgoloriaethau Israddedig y Coleg Cymraeg a sôn am y profiad o dderbyn arian fel yr eglura Erin Jones o’r Bontnewydd, cyn ddisgybl Ysgol Syr Hugh Owen, sy’n astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Bangor, ‘‘Gan fy mod wedi derbyn ysgoloriaeth, byddaf yn gallu sôn wrth ddarpar fyfyrwyr am y broses ymgeisio a’u cymell i wneud cais. Bydd bod yn llysgennad yn gyfle gwych i bwysleisio gwerth addysg uwch cyfrwng Cymraeg a chynorthwyo disgyblion i wneud y dewis cywir.’’

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru