Pobl Sir Gâr yn awgrymu gwelliannau i wasanaeth ailgylchu'r Cyngor

11/09/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae trigolion Sir Gâr yn helpu i lunio dyfodol gwasanaeth ailgylchu'r cyngor wrth gynnig gwelliannau i’r gwasanaeth.

Yn gynharach eleni, cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn gofyn am adborth preswylwyr am y gwasanaeth a sut y gellid ei wella er mwyn cynyddu'r cyfraddau ailgylchu.

 

Roedd 86% o'r ymatebwyr yn cefnogi gostyngiad yn nifer y bagiau du y gellid eu rhoi allan i'w casglu, ac o'r rheiny, roedd 64% yn credu y dylid cyfyngu bagiau du i dri yr aelwyd.

 

Dywedodd 64% o'r trigolion a ddywedodd nad oeddent yn ailgylchu eu gwastraff bwyd y byddent yn fwy tebygol o wneud hynny pe baent yn cael bagiau bin bwyd, a dywedodd 98% o bobl nad oeddent yn ailgylchu gwydr y byddent yn gwneud pe bai'n cael ei gasglu.

 

Cred bron i hanner yr ymatebwyr, 46%, y dylid cymryd camau gorfodi yn erbyn pobl nad ydynt yn ailgylchu. Bellach caiff nifer o'r awgrymiadau hyn eu rhoi ar waith.

 

O Hydref 7 ymlaen, bydd nifer y bagiau du a gaiff eu casglu o aelwydydd yn newid o bedwar i dri. Am y tro cyntaf, bydd cartrefi ar draws y sir hefyd yn derbyn bagiau bin bwyd er mwyn annog mwy o bobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd. Caiff bagiau ar gyfer y bin bwyd eu dosbarthu ynghyd â bagiau glas.

 

Yn ogystal, mae'r tîm ailgylchu yn edrych ar ba ddeunyddiau sy'n cael eu casglu o gartrefi ar hyn o bryd ac a oes modd casglu gwydr neu gewynnau yn y dyfodol.

 

Cynyddu cyfradd ailgylchu

 

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Hoffwn ddiolch i breswylwyr am eu hadborth ynghyd â'u hymdrechion i ailgylchu.

 

"Mae'n bwysig ein bod ni'n cynyddu ein cyfradd ailgylchu ac rydym yn credu y bydd y newidiadau newydd hyn ym mis Hydref yn ein helpu i wireddu ein huchelgais.

 

"Yn ogystal, byddwn yn edrych ar beth arall y gallwn ei wneud i helpu pobl i ailgylchu mwy fyth."

 

Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn ailgylchu tua 58% o'i wastraff, ond mae'n rhaid ailgylchu 64% erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, neu wynebu dirwy sylweddol.

 

Dengys ffigurau fod bron i hanner yr holl wastraff bagiau du a roddir allan i'w gasglu yn ailgylchadwy - a gwastraff bwyd yw cymaint â chwarter ohono.

 

Gallai cyflwyno bagiau bin bwyd ynghyd â chyfyngu ar nifer y bagiau du a gaiff eu casglu gynyddu cyfradd ailgylchu gyffredinol y Sir 3.3%.