Prisiau gwartheg ar y lefel uchaf ers rhai blynyddoedd

30/04/2021

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae prisiau gwartheg eidion yng Nghymru wedi cyrraedd y garreg filltir o £4 y cilo, sef y cyfartaledd uchaf ers nifer o flynyddoedd.

Y pris pwysau marw cyfartalog ar gyfer bustych am yr wythnos a ddaeth i ben ar 24 Ebrill oedd 401.4c y kg sydd 83c yn uwch na’r adeg hon y llynedd a 67c yn uwch na’r cyfartaledd dros bum mlynedd.

 

Ar hyn o bryd mae nifer o ffactorau unigryw yn dylanwadu ar brisiau’r farchnad, gan gynnwys galw cryf am fanwerthu domestig yn y DU, diffyg cyflenwad oherwydd pentyrru stoc ar ddiwedd 2020 cyn dyddiad Brexit, a newidiadau mewn patrymau masnach a achosir gan Brexit a phandemig Covid.

 

Er bod effaith y ffactorau hyn ar y galw am gig eidion yn 2021 yn anodd eu rhagweld, mae data sydd newydd ei ryddhau gan Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) yn awgrymu nad oes unrhyw newid radical yn debygol yng nghyflenwad yr anifeiliaid dros y misoedd nesaf.

 

Yn ystod 2020, cynyddodd cyfanswm cofrestriadau lloi ym Mhrydain ychydig (0.5%) o’u cymharu â 2019. Yng Nghymru, mae’r ffigurau'n dangos cynnydd o 1.4% mewn cofrestriadau lloi cig eidion, tra bod niferoedd lloi llaeth wedi cynyddu 3.2% ar y flwyddyn. Ar gyfer 2021 hyd yn hyn, mae cofrestriadau lloi cig eidion oddeutu 1.1% yn is na’r llynedd.

 

Galw da am gig eidion

 

Dywedodd Glesni Phillips sy'n ddadansoddwr data yn Hybu Cig Cymru, “Wrth inni agosáu at y cyfnod lloia brig ar gyfer buchesi lloia gwanwyn yng Nghymru, disgwylir y bydd ffigurau cofrestru misol BCMS yn cynyddu dros y misoedd nesaf.
“Fodd bynnag, mae’r fuches sugno yn y DU wedi bod yn gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac ar hyn o bryd, nid yw’n dangos unrhyw arwyddion o ailadeiladu’n gyflym. Mae lladdiadau heffrod yn ystod 2020 a chwarter cyntaf eleni, er enghraifft, yn uwch na'r lefelau hanesyddol diweddar.
“Byddai'r ffigurau hyn yn awgrymu y bydd y cyflenwad i farchnad ddomestig y DU yn debygol o aros yn dynn am beth amser. Mae ffigurau manwerthu domestig ar gyfer cig eidion yn gryf, a gyda thymor barbeciw ar y gweill dylem barhau i weld galw da am gig eidion o ansawdd da, a gynhyrchir yn lleol.”