Prosiect newydd Ein Hanes Ni yn dechrau ar Ynys Môn

29/04/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect newydd yn dechrau ym mhentref Llannerchymedd ar Ynys Môn yn cynorthwyo y trigolion i dyrchu am hanesion diddorol a straeon eu hardal ac y maent yn gofyn am gymorth y genhedlaeth ifanc a'r tô hŷn i wireddu’r prosiect yma.

Mae prosiect Ein Hanes Ni yn brosiect ar y cyd rhwng Menter Iaith Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, TeliMôn ac S4C. Ei fwriad yw annog plant y fro i ymchwilio i sut mae’r ardal wedi newid dros y blynyddoedd; yr adeiladau, y lonydd, y bobl, yr iaith. Dyma roi llais a gwerth i atgofion melys aelodau hŷn y gymuned, ac addysgu’r genhedlaeth nesaf am hanes lleol yr un pryd.  

 
Un o amcanion y prosiect fydd creu cyfle i blant i ofyn cwestiynau i drigolion hŷn pentrefi ledled Ynys Môn i ddarganfod hanes eu hardaloedd lleol, ac ystyried sut mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd. Bydd y prosiect yn annog plant a phobl i ymweld â gwahanol leoedd yn y pentrefi, trafod yr hanes, a chwilio am wybodaeth goll. Bydd y cyfan yn cael ei ddogfennu, ac yn cael ei roi at ei gilydd ar ffurf ffilm fer, ac yna caiff ei ddangos i drigolion yr ardal drwy gyflwyniadau arbennig ar ddiwedd y prosiect, fel fod y gymuned gyfan yn buddio.  
 
Bydd y ffilm fer yn cael ei rannu gyda’r cyhoedd yn ehangach – cyfle i unrhyw un yn y byd ddysgu mwy am gymuned glos Gymreig ym Môn.  
 
Mae'r prosiect hwn yn rhan o'r gwaith Cyfeillgarwch, Lles a Gwirfoddoli ehangach, gan ganolbwyntio ar les preswylwyr a'r 5 ffordd at les. 
 
Meddai Nikki Jones, Cyngor Ynys Môn ‘’ Mae wedi bod yn gyfnod anodd dros y flwyddyn ddiwethaf i drigolion Ynys Môn. Ac mae gweithio tuag at y 5 cam at les wedi bod yn gyfle cyffrous. 
Rhoddwyd y dasg i bob sefydliad yr oeddem yn gweithio mewn partneriaeth ag ef i feddwl am wahanol brosiectau a oedd yn cynnwys y camau hyn i gynyddu lles tenantiaid a thrigolion Ynys Môn. 
Prif bwrpas y prosiect yw cael y cymunedau i daro’r ‘5 cam at les’. Mae plant yn cael cysylltu â'r genhedlaeth hŷn, cymryd sylw o'u hamgylchedd a'u pentrefi trwy ddysgu ffeithiau hanesyddol, a rhoi o'u hamser i gysylltu â'r genhedlaeth hŷn a all deimlo'n ynysig ac yn unig. Ac mae'r un peth yn wir am y genhedlaeth hŷn, maen nhw'n cael rhannu eu straeon a'u cyfrinachau a dysgu am y ffyrdd modern."

 

Chwa o awyr iach


 
Meddai Elen Hughes, Prif Swyddog Menter Iaith Môn ‘’Yn dilyn cyfnod hir iawn o fod dan glo, a neb yn gweld llawer o neb, mae’n chwa o awyr iach cael gwireddu prosiect sy’n annog dwy genhedlaeth i gyfathrebu a’u gilydd, i holi, cofio, dysgu ac addysgu. Bydd y prosiect yn rhoi llais a llwyfan i hanesion y trigolion hŷn, tra’n ysbrydoli’r genhedlaeth iau pa mor bwysig yw rhannu a throsglwyddo gwybodaeth leol. Mae’n ymdrech i sicrhau parhad i hanes, iaith a diwylliant y gymuned.” 
 
Gobaith Menter Iaith Môn yw y bydd y bobl ifanc yn defnyddio eu sgiliau newydd, ac yn magu hyder i fynd ati i gyfrannu at weithgareddau lleol a chymunedol eraill. Bydd y prosiect yn parhau i’w cefnogi i fod yn arweinyddion yn eu hardaloedd lleol, a hyn drwy eu hannog i fynd allan ac ymwneud â materion sydd o ddiddordeb ac o bwys iddynt.