Pryder dros doriadau i gyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

12/01/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae'r mudiadau iaith wedi mynegi pryderon ynghylch toriadau i gyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

 

Mewn llythyron at y pedair plaid yn y Cynulliad cyn y Nadolig, galwodd Cymdeithas yr Iaith am gamau i sicrhau twf a datblygiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mewn cyfarfod diweddar rhwng y mudiad iaith a'r Prif Weinidog, dywedodd Carwyn Jones ei fod: ‘eisiau gweld [gwaith y Coleg] yn parhau [ac yn] tyfu".  

 

Dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Gan fod prifysgolion Cymru'n derbyn y rhan helaethaf o'u hincwm bellach o ffioedd dysgu, dyfodol cwango fel HEFCW [Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru] sydd yn y fantol, nid y Coleg Cymraeg. Mae eu datganiad nhw ddoe yn profi i ni fod yn gywir i alw ar y llywodraeth i gyllido'n uniongyrchol y Coleg Cymraeg. Nid yw'r Coleg yn chwaraewr bach arall ym marchnad addysg uwch yn ddibynnol ar fympwy y Cyngor Cyllido. Yn hytrach rydyn ni'n wedi galw ar y Llywodraeth i ddatblygu rol y Coleg i fod yn sefydliad blaengar i gyfuno addysg uwch ac addysg bellach er mwyn gwir wasanaethu anghenion Cymry ifainc trwy gyfrwng y Gymraeg" 

 

Sefydliad allweddol bwysig

 

Ychwanegodd Jamie Bevan: "Mae'r Coleg yn sefydliad allweddol bwysig o ran gwireddu'r hawl i astudio'n Gymraeg ym maes addysg uwch - a gobeithiwn y gall hefyd wneud hynny'n gynyddol ym maes addysg bellach dros y blynyddoedd i ddod. Mewn cyfarfod diweddar gyda'r Prif Weinidog, buodd o'n gwbl glir i ni ei fod yn gwbl ymrwymedig i'r sefydliad ac am weld gwaith y Coleg yn parhau ac yn tyfu. Wrth gwrs, mae angen sicrhau cyllideb y coleg, ond mae angen mynd ymhellach na hynny, a datblygu mewn meysydd newydd fel addysg bellach. Dylai'r Coleg allu datblygu cyrsiau cyffrous newydd, ac agored i bawb, i sicrhau gweithlu addas i wasanaethu cyrff cyhoeddus Cymru." 

 

Pryder

 

Mae Dyfodol i’r Iaith hefyd wedi ymateb yn datgan pryder ynglŷn â’r bygythiadau posib i gyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sgil cyllideb ddrafft y Llywodraeth.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol, “Mae cyllideb ddrafft diweddaraf y Llywodraeth wedi dangos yn glir y diffyg parch a sylw a roddir i’r Gymraeg. Mae’r cyhoeddiad diweddaraf hwn yn cynrychioli bygythiad arall: y tro hwn yn erbyn corff sydd wedi gwneud cymaint i ddatblygu a hyrwyddo addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ar draws ystod eang o bynciau."

 

Ychwanegodd, "Cawn yma sefyllfa cwbl hurt lle mae darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei fygwth, tra bo’r Llywodraeth yn berffaith hapus i barhau i wario ar gefnogi myfyrwyr Cymru i astudio yn Lloegr."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru