Rhai o gymunedau Gwynedd am gael mynediad cymunedol i'r We

Mae grwpiau cymunedol ledled Gwynedd yn cael eu hannog i wneud y mwyaf o gynllun newydd fydd yn cynnig mynediad at gyfrifiaduron a’r we i’r cyhoedd.

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gan grwpiau sydd â diddordeb gwneud cais am gyfran o’r arian sydd ar gael i osod pwyntiau mynediad cymunedol i’r we. Daw hyn wedi i’r Cyngor sicrhau arian trwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig, Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 i ddatblygu’r prosiect ‘Gwynedd Ddigidol - Mynediad i bawb’.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi ar Gyngor Gwynedd: “Rydym yn awyddus i wneud yn siŵr fod gan drigolion mewn cymunedau ar draws Gwynedd fynediad hwylus at gyfrifiaduron a’r we.

 

“Mae’r cynllun blaengar yma yn cynnig cyfle i gymunedau lle mae diffyg mynediad at gyfrifiaduron a’r we er mwyn gallu gwneud y mwyaf o’r byd digidol. Byddem yn annog grwpiau cymunedol yn yr ardaloedd yna i gysylltu gyda ni.”

 

Bwriad y cynllun, sydd eisoes yn cael ei ddatblygu yn y Fron, Bontnewydd, Llandderfel, Llanbedr a Pennal, ydi gosod cyfres o gyfrifiaduron gyda i’r we mewn lleoliadau cymunedol ar hyd a lled y sir.

 

Y Fron

 

Dywedodd Dai Lloyd-Evans, un o wyth o gyfarwyddwyr Canolfan y Fron: “Rydym ni wedi bod yn ffodus i gael ein dethol fel un o’r cymunedau cyntaf i dderbyn yr offer. Bydd yr offer yn cael ei osod mewn ystafell bwrpasol yn y Ganolfan newydd. Mae bwriad gennym i agor yn ystod yr wythnosau nesaf, a bydd yr offer yn sicr yn ychwanegu at yr hyn fydd y ganolfan yn gallu ei gynnig i’r cyhoedd.”

 

Bydd yr holl gymunedau sydd yn derbyn cyfrifiaduron hefyd yn cael cefnogaeth ehangach drwy law grŵp ‘Citizens Online’ a fydd yn cynnal sesiynau penodol i unigolion er mwyn datblygu eu sgiliau, ennyn hyder a rhoi ysgogiad i bobl fentro ar-lein.

 

 

Os ydych chi’n aelod o grŵp cymunedol neu Gyngor Cymuned ac yn ymwybodol bod diffyg mynediad at gyfarpar cyfrifiadurol a’r we yn rhwystr i drigolion o fewn eich cymuned, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed gennych chi. Mae’n bosib y gallai eich cymuned elwa o fuddsoddiad trwy’r cynllun newydd cyffrous yma.

 

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch gyda’r Cyngor i ddatgan diddordeb erbyn Dydd Llun 5ed Tachwedd 2018.