Rhieni yn pryderu dros addysg Gymraeg yn Sir Ddinbych

11/02/2015

Categori: Addysg, Iaith

Ysgol Glan Clwyd yn rhan o'r ail strwythuro

Cafodd cangen newydd o Gymdeithas Rhieni dros Addysg Gymraeg ei sefydlu yn Sir Ddinbych fel ymateb i ‘gyfres o benderfyniadau cyfeiliornus gan y Cyngor a fydd yn gwanychu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.’ yn ol y Mudiad.

 

Mae yna gynlluniau i uno dwy ysgol gynradd yn ardal Rhuthun, sef Ysgol Pentrecelyn, sy’n Ysgol Gymraeg Categori 1 ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd sy’n Ysgol Ddwyieithog Categori 2. Awgrym y Cyngor Sir yw sefydlu ysgol ardal ddwyieithog i wasanaethu’r gymuned.

 

Mynychu ysgol agosach

 

Mae’r cyhoeddiad y bydd yn rhaid i ddisgyblion ardaloedd Prion, Saron a Llanrhaeadr yn awr fynychu’r ysgol uwchradd addas agosaf atynt., sef Ysgol Uwchradd Ddwyieithog Brynhyfryd, Rhuthun yn hytrach na Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy sy’n Ysgol Gyfun Gymraeg. Mae’r newid hwn yn golygu y byddai’n rhaid i deuluoedd dalu am gost cludiant i dderbyn Addysg Gymraeg yn Ysgol Glan Clwyd, ac yn rhoi terfyn ar bolisi a fu mewn lle ers sefydlu Cyngor Sir Ddinbych.

 

Wrth ymateb, dywedodd Elfed Williams ar ran RhAG Sir Ddinbych, “Mae diffyg arweiniad a gweledigaeth y Cyngor dros y misoedd diwethaf wedi prysuro’r angen dros sefydlu troedle yma gan RhAG.Ar hyn o bryd ymddengys bod methiant ar eu rhan i gydnabod bod yna wahaniaethau sylfaenol rhwng addysg Gymraeg ac addysg ddwyieithog."

 

Diffyg Gweledigaeth

 

Ychwanegodd Elfed Williams, "Tristwch mawr yw gweld arwyddion bod Polisi Addysg Gymraeg sir a fu’n grud i arloeswyr mudiad yr Ysgolion Cymraeg yn dechrau simsanu. Bydd y gangen yn gweithio i amlygu’r methiannau hynny er mwyn sicrhau cyfle cyfartal i bawb sy’n dymuno cael mynediad at addysg Gymraeg yn Sir Ddinbych.”

 

Cynhelir cyfarfod swyddogol cyntaf RhAG Sir Ddinbych yn Ysgol Bro Cinmeirch ar Chwefror 25ain am 7.30YH. Estynnir croeso cynnes i rieni holl ysgolion Cymraeg Sir Ddinbych.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net