Rhoi llwyfan i’r Gymraeg yw nod S4C - ar y teledu ac ar-lein

05/11/2015

Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi gosod allan nifer o feysydd allweddol lle gallai’r sianel wneud cyfraniad pellach i economi a diwylliant Cymru pe byddai’r gwasanaeth yn cael ei ariannu’n ddigonol i’r dyfodol.

 

Mewn digwyddiad yng Nghaerdydd, cyhoeddodd Prif Weithredwr y Sianel Gymraeg, Ian Jones ei ddymuniad i edrych ar dri maes allweddol yn y dyfodol lle mae’n credu gallai gwaith y sianel greu buddiannau pellach.

 

Y flaenoriaeth yw sicrhau lle’r Gymraeg ar blatfformau digidol newydd y dyfodol er mwyn cynnal perthnasedd yr iaith i genedlaethau newydd, gan dargedu rhagor o gynlluniau cyd-gynhyrchu a chytundebau partneriaeth gyda chwmnïau rhyngwladol, gan greu ardrawiad economaidd ychwanegol.

 

Mae addysg a sgiliau yn cael ei weld yn flaenoriaeth a fydd yn golygu gweld y Sianel yn partneru gyda sefydliadau addysg er mwyn sicrhau bod cynnwys yn cael ei dargedu’n benodol at ddefnydd o fewn y cwricwlwm cenedlaethol, a sicrhau buddsoddiad mewn sgiliau yn y sector cynhyrchu teledu Cymraeg.

 

Mae’r uchelgeisiau wedi’u cynnwys mewn dogfen S4C: Edrych i'r Dyfodol a gyhoeddwyd ac a fydd yn rhan o gyfraniad S4C i’r drafodaeth am ariannu’r sianel yn ddigonol i’r dyfodol. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth y DU yn paratoi ar gyfer Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr (CSR) yn ogystal ag yn adolygu ffi’r drwydded sef prif ffynhonnell ariannol S4C bellach.

Lansiwyd y ddogfen mewn cyflwyniad arbennig neithiwr ym Mae Caerdydd gan Gadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones a Phrif Weithredwr y sianel, Ian Jones.

 

Meddai Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones, “Wrth i ddulliau gwylio ac ymateb amlhau, rhaid sicrhau fod y Gymraeg, ac S4C, yn gallu gwneud yn fawr o’r cyfleoedd sydd ar gael i ddod â chymunedau at ei gilydd mewn ffyrdd newydd. Rhaid gwneud hynny wrth gynnal safon ac amrywiaeth gwasanaeth teledu dyddiol. Mae gennym weledigaeth ynglŷn â sut mae gwneud hynny, a gyda’n partneriaid creadigol ar draws y wlad, mae gennym y gallu i lwyddo.

 

“Pan mae dyfodol darlledu cyhoeddus a’r dulliau o’i ariannu’n cael eu trafod yn eang, rhaid hefyd sicrhau fod gofynion darlledu yn yr iaith Gymraeg, yr heriau y mae’n eu hwynebu a’r arian sydd ei angen i’w cyflenwi, yn cael sylw amserol ac annibynnol. Mae S4C yn barod ar bob adeg i gydweithio’n llawn ag unrhyw adolygiad i’r pwrpas hwn ac yn falch o gyflwyno’r ddogfen hon fel sbardun i drafodaeth eang am ddyfodol darlledu Cymraeg.”

 

Uchelgais

 

Meddai Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, “Ein dymuniad ni yn S4C yw rhoi’r amseroedd anodd o ddelio â thoriadau’r blynyddoedd diwethaf y tu ôl i ni a chanolbwyntio ar ein huchelgeisiau ni ar gyfer y dyfodol - ac ry’n ni’n credu’n gryf bod lle i ni fod yn uchelgeisiol iawn yn nhermau be allwn ni ei gyfrannu dros yr iaith a’r economi yng Nghymru."

 

Ychwanegodd, “Ry’n ni’n am ddweud wrth y byd - mae dyfodol y cyfryngau yn gyffrous dros ben gyda datblygiadau newydd bob dydd sy’n cael eu gyrru gan dechnoleg. Rhoi llwyfan i’r Gymraeg yw nod S4C - ar y teledu ac ar-lein ac ry’n ni am fachu ar bob cyfle i sicrhau bod ein hiaith ni yn parhau’n berthnasol ar blatfformau digidol. Mae cymaint o gyfleoedd i ni barhau i ddatblygu’n diwydiant cynhyrchu yma yng Nghymru i gofleidio’r newidiadau sy’n digwydd ac i ni droi’r newid yna yn fuddiannau i’r cenedlaethau newydd, drwy addysg a swyddi yn y pen draw.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru