Rhoi sêl bendith i gael gwared ar wastraff o Hinkley Point ym Môr Hafren

06/06/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau dadleuol i gael gwared ar wastraff wedi’i garthu o safle Gorsaf Ymbelydrol Hinkley Point C ar lannau Cymru wedi derbyn sêl bendith Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r cynlluniau wedi ennyn ymateb chwyrn sawl Aelod Cynulliad, gyda’r risg i iechyd a bywyd gwyllt yn hawlio sylw. 

 

Dyma oedd yr amod olaf yn y drwydded forol yr oedd yn rhaid i ddeiliad y drwydded ei fodloni cyn i CNC roi caniatâd i waredu’r gwaddodion.

 

Mae’r cynllun yn nodi sut y bydd arolygon o’r safle gwaredu oddi ar arfordir De Cymru, a elwir yn ‘Cardiff Grounds’, yn cael eu cynnal er mwyn monitro a sicrhau bod y deunydd yn gwasgaru.

 

Mae samplau a gymerwyd ar y safle carthu arfaethedig wedi’u dadansoddi eisoes gan arbenigwyr annibynnol, ar sail canllawiau rhyngwladol, a gwelwyd bod y canlyniadau cemegol a radiolegol oddi mewn i derfynau derbyniol.

 

Ar sail hyn, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ôl ym mis Mawrth eleni ei fod yn fodlon na fydd y deunydd a gaiff ei garthu yn niweidio pobl, yr amgylchedd na bywyd gwyllt sy’n byw ger y safle gwaredu.

 

Cartref i gynefinoedd

 

Meddai John Wheadon, Rheolwr Gwasanaethau Trwyddedu yn CNC: “Rydym yn gwneud yn siŵr na fydd gweithgareddau o’r fath yn niweidio amgylchedd y môr, sy’n gartref i gynefinoedd a bywyd gwyllt gwerthfawr ac sy’n hynod bwysig i’n lles a’n heconomi.

 

“Gwyddom ei fod yn destun pryder mawr i nifer o bobl, ond rydym eisiau eu sicrhau bod yr holl elfennau yn y cais wedi’u hystyried yn fanwl.

 

“Fel amod ar y drwydded, rhaid oedd i ddeiliad y drwydded gynnal gwaith samplu a monitro ychwanegol ar y safle gwaredu. Maen nhw wedi gwneud hyn, ac yn awr rydym wedi rhoi ein caniatâd terfynol i’r cwmni waredu’r gwaddodion ar ‘Cardiff Grounds’.

 

“Rydym yn hyderus na fydd y gweithgaredd arfaethedig yn niweidio pobl na’r amgylchedd a bod y deunydd yn addas i’w waredu.”

 

Bydd y gwaith yn cael ei wneud gan NNB Gen Co, a gafodd drwydded forol gan CNC yn 2014 ar gyfer gwaredu deunydd wedi’i garthu.