S4C yn cyhoeddi pecyn gwerth £6 miliwn i'r sector deledu annibynnol

08/04/2020

Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C heddiw yn cyhoeddi pecyn o fesurau gwerth hyd at £6 miliwn i'r sector cynhyrchu annibynnol yng Nghymru.

Gan ymateb i'r angen i adlewyrchu'r sefyllfa bresennol ar y sgrin, a'r pwysau sydd ar y sector cynhyrchu yng Nghymru yn ystod pandemig Covid-19, mae'r sianel wedi cychwyn strategaeth tair rhan.

 

Mae S4C wedi dyrannu £2.8miliwn ar gyfer rownd gomisiynu ar unwaith. Gan edrych yn benodol am syniadau sy'n codi o'r sefyllfa bresennol, mae'r sianel yn chwilio am raglenni dogfen sy'n dibynnu ar fynediad a rhaglenni a chomedïau i godi ysbryd gwylwyr yn ystod argyfwng Covid-19.


Meddai'r Cyfarwyddwr Cynnwys Amanda Rees: "Mae gan S4C rôl unigryw yn ystod y cyfnod hwn.
"Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae gennym gyfrifoldeb i wasanaethu ein cynulleidfaoedd gyda gwybodaeth ac adloniant.
"Mae angen i ni adlewyrchu realiti bywydau pobl yn ystod y cyfnod heriol hwn a bydd pobl hefyd yn edrych atom am gysur a chwmni."

 

Mae ffigyrau gwylio'r sianel wedi codi'n gyffredinol yn ystod yr argyfwng, gyda ffigyrau'r rhaglen gylchgrawn nosweithiol HENO i fyny 23% a'r bwletin newyddion nosweithiol Newyddion S4C wedi codi 21%

 

"Felly," meddai Amanda Rees, "rydym am gomisiynu gwerth hyd at £2.8miliwn o raglenni ar gyfer eu darlledu cyn gynted â phosibl. Rydyn ni eisiau i gynhyrchwyr fod mor ddychmygus â phosibl ac yn hyblyg yn y ffordd maen nhw'n mynd ati i gynhyrchu, heb beryglu iechyd eu timau cynhyrchu na'r cyhoedd. Rydym am gomisiynu rhaglenni sy'n cofnodi ac yn adlewyrchu ein sefyllfa bresennol, a rhaglenni sy'n helpu i dynnu ein sylw oddi ar ein problemau dydd i ddydd.

 

Cymorth i'r sector cynhyrchu.

 

Mae S4C yn ymwybodol bod cwmnïau cynhyrchu, eu staff a'r gweithwyr llawrydd sy'n gwasanaethu'r sector i gyd yn wynebu cyfnod anodd.

 

Mae Prif Weithredwr S4C, Owen Evans, wedi bod mewn cysylltiad â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan gan danlinellu'r angen am gymorth ariannol i gwmnïau a gweithwyr llawrydd yn y sector cynhyrchu a chreadigol.
Meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C : "Yn fy ngalwadau gydag Ysgrifennydd Gwladol yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, Oliver Dowden ac Eluned Morgan, y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg yn Llywodraeth Cymru, yr wythnos diwethaf, pwysleisiais bwysigrwydd helpu'r sector.

 

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan ill dau wedi cyhoeddi rhaglenni amrywiol i helpu cwmnïau a gweithwyr llawrydd, ac mae S4C yn annog y sector cynhyrchu yng Nghymru i fanteisio ar y rhain.
"Fodd bynnag", parhaodd Mr Evans: "gallwn ni hefyd wneud ein rhan.
"I'r perwyl hwn, yn ogystal â'r comisiynau newydd, rydym yn cyhoeddi trefniadau i ryddhau hyd at £2.9 miliwn i gefnogi cwmnïau.

 

"Mae rhain yn cynnwys rhyddhau arian i gwmnïau sy'n datblygu rhaglenni er mwyn eu cynhyrchu cyn gynted ag y bydd argyfwng Covid-19 yn caniatáu.
Mae'r sianel hefyd yn cyflymu trefniadau talu ar gynyrchiadau sydd â chontractau yn eu lle, a bydd yn edrych yn gydymdeimladol ar sefyllfaoedd ble nad yw cerrig milltir cynhyrchu wedi'u cyrraedd yn llawn oherwydd problemau a achoswyd gan Covid.
"Gyda'i gilydd" medd Owen Evans "mae'r ddau fesur yma yn chwistrellu bron i £6miliwn i'r sector cynhyrchu annibynnol yng Nghymru ar adeg o helbul ac ansicrwydd."

 

Porth cymorth ar-lein

 

Mae S4C hefyd wedi creu adnodd ar-lein sy'n dwyn ynghyd holl gyhoeddiadau cymorth y Llywodraeth, cyngor ar Iechyd a Diogelwch ac adnoddau eraill sy'n gysylltiedig â Covid-19 ar gyfer cwmnïau ar wefan cynhyrchu S4C.
"Fel darlledwr cenedlaethol Cymru," gorffennodd Owen Evans, "Mae ond yn iawn i ni wneud ein gorau glas i ddifyrru a dosbarthu gwybodaeth i'n cynulleidfaoedd ac i amddiffyn ein diwydiant. Credaf fod y mesurau hyn yn gwneud hynny."