Saith o Ffermwyr Ifanc yn mynychu cynhadledd

02/03/2016

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Bu saith cynrychiolydd o Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn mynychu Cynhadledd yr NFU yn Birmingham.

Roedd y gynhadledd, a gynhaliwyd ar y 23ain a'r 24ain o Chwefror dan y teitl 'Cefnogi dyfodol Ffermio Prydeinig’, yn tynnu sylw at bwysigrwydd cydweithio a nodi atebion cynaliadwy ar gyfer gwella dyfodol ffermwyr Prydain.

 

Ar ôl mynychu'r gynhadledd, dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru, Carys Vaughan; "Roedd yn gyfle gwych i wrando ar siaradwyr diddorol o bob rhan o'r diwydiant amaethyddol. Gyda’r refferendwm ar y gorwel, darparwyd llawer o wybodaeth ym mhob sesiwn, ac i bleidleiswyr oedd eto i benderfynu, roedd y ddadl Brexit yn darparu’r gwrandawyr gyda blas o beth fydd i ddod yn ystod y misoedd nesaf. "

 

Rhoddodd Meurig Raymond, Llywydd NFU, sylw arbennig i gynrychiolaeth gref o'r genhedlaeth iau yn y gynhadledd ac yn gobeithio na fyddai'r brwdfrydedd ac angerdd y genhedlaeth nesaf yn cael ei tholcio oherwydd y sefyllfa bresennol sydd yn wynebu’r diwydiant.

 

Buddiol

 

Dywedodd Cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru, Vicky Hope: "Mae mynychu'r gynhadledd wedi bod yn fuddiol iawn. Mae'n bwysig iawn, nid yn unig ar gyfer aelodau CFfI, ond y diwydiant ffermio yn ei gyfanrwydd er mwyn gweld y darlun ehangach ynglyn â’r diwydiant byd-eang. Rhoddodd sesiynau’r gynhadledd gip olwg i’r aelodau ar y tirlun gwleidyddol, y farchnad fyd-eang a'r gadwyn gyflenwi. Mae dealltwriaeth o'r tri maes yn hanfodol ar gyfer aelodau CFfI wrth i ni wynebu heriau'r dyfodol.  Rydym yn ddiolchgar iawn i'r NFU a NFU Cymru am y cyfle i fod yn bresennol."

 

Ar ddiwedd y gynhadledd, ail etholwyd Meurig Raymond o Sir Benfro fel Llywydd NFU.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru