Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4744 cofnodion | Tudalen 424 o 475

Ymgyrch i achub y Parrot yng Nghaerfy...

03/11/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae 'na ymgyrch ar droed i achub bar cerddoriaeth y Parrot yng Nghaerfyddin.
Fe gaeodd y dafarn ym mis Awst wedi i'r perchnogion gyhoeddi nad oedden nhw'n gallu fforddio ei gadw ar agor.
Nawr, mae grŵp West Wales Music Collective - criw o bobol sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth, bandiau, unawdwyr, hyrwyddwyr cerddoriaeth neu rhai sydd wedi ymwneud a'r Parrot dros y blynyddoedd - am achub y bar a'i ailwampio.
Mae'r grŵp yn ceisio codi £10,000 drwy wefan noddi Crowdfunding.
I'r gymuned
Fe ddywedodd Steffan Storch o Ymgyrch Achub y Parrot mai nid dim ond ail-agor y dafarn yw'r nod, ond "gwneud gwelliant i'r 'stafell, prynu system air-con, system sain, a gwella'r lle yn gyffred ...

darllenwch mwy

Trenau Arriva Cymru yn ymddiheuro i d...

03/11/2014
Categori: Newyddion

Mae Trenau Arriva Cymru wedi ymddiheuro am rwystredigaeth teithwyr ar eu gwasanaethau.
Mewn datganiad ar eu gwefan, mae'r cwmni yn esbonio bod problemau ym mis Hydref wedi golygu bod llai o gerbydau na'r arfer ar lawer o wasanaethau.
Ymysg y problemau oedd dail ar y rheilffordd, trên yn taro coeden a threnau nwyddau yn torri i lawr.
Yn ôl y cwmni, mae cynllun mewn grym i wella'r broblem.
Mae'r datganiad yn dweud: Mae'r problemau yma wedi ein gorfodi i ail-ddechrau gwasanaethau ar drenau gwahanol i osgoi eu canslo yn gyfan gwbl.
Yr unig ffordd o wneud hyn yw cymryd capasiti o wasanaethau lleol eraill, sydd yna yn lleihau faint o gerbydau sydd ar bob gwasanaeth.
Aeth ...

darllenwch mwy

Gerry Holtham: angen dechrau diwygio ...

03/11/2014
Categori: Newyddion

Gerry Holtham: angen dechrau diwygio treth cyngor Cymru


Mae Gerry Holtham yn dweud nad yw'r system bresennol yn deg

Mae angen dechrau ar y gwaith o wneud trethi cyngor yn fwy teg rŵan i sicrhau bod newidiadau yn digwydd ar ôl i awdurdodau lleol uno, meddai cyn ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru.
Mae'r economegydd Gerry Holtham yn credu y dylai biliau treth cyngor gael eu seilio ar brisiau tai.
Daw'r alwad ar ôl i'r gweinidog sydd â chyfrifoldeb awgrymu bod newidiadau i'r system ar y ffordd.
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod newid o fewn tair i bum mlynedd, ond maen nhw'n dweud y gall datganoli pwerau treth arwain at newidiadau yn y dyfodol.
'Amser newid'
Mae'r Llywodraeth am weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn gostwng o 22 i tua 10, a dywedodd yr Athro Holtham na fyddai unrhyw newid ...

darllenwch mwy

Cwestiynu cyfrifoldeb Carwyn dros y G...

03/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cwestiynu cyfrifoldeb Carwyn dros y Gymraeg


Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn

Mewn cyfweliad â Newyddion 9 mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn y llywodraeth i fod yn gyfrifol am yr iaith.
Awgrymodd Meri Huws ei bod hi'n amser i weinidog arall, gyda llai o ddyletswyddau o ddydd-i-ddydd, fod yn gyfrifol am y Gymraeg.
Roedd y Comisiynydd yn ymateb i lythyr gafodd ei anfon gan Bwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad at y Prif Weinidog yr wythnos diwethaf, gan godi nifer o bryderon am effaith toriadau ariannol ar y Gymraeg a'r diffyg statws i'r iaith yn y Mesur Cynllunio.
Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi ymrwymo i hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'i gweld yn ...

darllenwch mwy

Pontio wedi cael rhybudd chwe mis cyn...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Pontio wedi cael rhybudd chwe mis cyn canslo 'Chwalfa'


Y bwriad oedd i'r ganolfan gelfyddydau agor ym mis Medi, ond mae adeiladwyr yn parhau i weithio ar y

Cafodd Prifysgol Bangor rybudd y byddai canolfan newydd Pontio yn agor yn hwyr ac yn mynd dros ei chyllideb, chwe mis cyn canslo eu cynhyrchiad cyntaf.
Roedd rhaid canslo agoriad swyddogol y ganolfan £44m ym mis Hydref, a'r bwriad nawr yw cwblhau'r gwaith adeiladu erbyn Chwefror 2015.
Mae dogfennau mewnol o fis Ebrill, sydd wedi eu gweld gan BBC Cymru, yn rhybuddio bod methiannau rheoli arian yn ogystal â "llithriad wrth adeiladu" yn risgiau i Pontio.
Mae Llywodraeth Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru, sy'n ariannu'r cynllun, wedi datgan eu pryderon ynglŷn â'r ganolfan, ac mae cyn weinidog diwylliant wedi galw am archwiliad annibynnol.
Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb ...

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i hyrwyddo TGAU newydd...

03/11/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cynllun i gyflwyno arholiadau TGAU newydd i Gymru wedi ei gefnogi gan academyddion ac arweinwyr busnes.
Bydd y newidiadau, sydd i fod i ddod i rym o fis Medi nesaf, yn cynnig cymwysterau newydd mewn mathemateg, Cymraeg a Saesneg.
Mae'r arholiadau Llenyddiaeth Cymraeg a Saesneg hefyd wedi eu newid, yn ogystal â chais i wella'r Fagloriaeth Gymreig.
Mae'r ymgyrch hyrwyddo yn cael ei lansio ddydd Llun.
Datblygu sgiliau
Yn ôl Llywodraeth Cymru, bydd y cymwysterau newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar ddatblygu sgiliau, yn enwedig llythrennedd a rhifedd, a'r bwriad yw paratoi pobl ifanc yn well ar gyfer byd gwaith neu astudio pellach.
Cafodd y newidiadau eu cyhoeddi ym mis ...

darllenwch mwy

Rhaglen Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Dydd Iau 13 - Dydd Sadwrn 15 Tachwedd 2014
 
Nos Iau, 13 Tachwedd, 7.00 pm Yn Y Whitehall, Pwllheli Lansiad Ni Bia’r Awyr (Cyhoeddiadau Barddas) yng nghwmni Guto Dafydd Am ddim
 
Dydd Gwener, 14 Tachwedd Ysgol Gynradd Llanystumdwy Gweithdy ysgrifennu i blant ysgol y pentref gyda Gwyneth Glyn
 
Nos Wener, 14 Tachwedd, 7.00 pm Gwesty’r Marîn, Cricieth Gornest! 9 bardd yn cystadlu am ffon Pencerdd Tŷ Newydd. Cymysgedd o gerddi digri a dwys a llond noson o hwyl. £5.00
 
Bore Sadwrn, 15 Tachwedd, 10.30 am Cwrdd o flaen Neuadd y Pentref, Llanystumdwy Taith Gerdded yr Ŵyl gyda Guto Dafydd a Llŷr Gwyn Lewis £2.00 y pen
 
Pry ...

darllenwch mwy

Apwyntio Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd ...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Apwyntio Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru


Cyfarwyddwyr Newydd i Fwrdd Rheoli Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o groesawu pump o Gyfarwyddwyr newydd i’w Fwrdd Rheoli. Gydag arbenigedd mewn meysydd amrywiol, ac ystod eang o ddiddordebau, da yw derbyn yr aelodau newydd hyn i’r Bwrdd sy’n arwain gweithgaredd a strategaethau Llenyddiaeth Cymru.
 
Hannah Ellis - Portffolio Rhyngwladol
 
Mae Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas, yn athrawes gynradd ac yn Llywydd Cymdeithas Dylan Thomas a sylfaenydd Dylan Thomas 100. Mae Hanna’n angerddol dros hyrwyddo talent a diwylliant Cymreig yn rhyngwladol.
 
Siôn Hughes - Portffolio'r Gyfraith
 
Mae Siôn yn arbenigo mewn Cyfraith y Cyfryngau, ac mae’n gynhyrchydd ac yn a ...

darllenwch mwy

Protest y Meirw Byw yn erbyn Wylfa-shima

03/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Bu'r meirw byw yn crwydo strydoedd Caernarfon heddiw (Dydd Gwener, Hydref 31ain) mewn protest yn erbyn cwmni Horizon Nuclear sydd eisiau adeiladu adweithydd niwclear newydd yn y Wylfa.
 
Mae'r cwmni wrthi'n cynnal cyfres o gyfarfodydd fel rhan o ymgynghoriad cymunedol am yr atomfa newydd, ac heddiw aeth criw o aelodau Cymdeithas yr Iaith i'r cyfarfod yng Ngwesty’r Celtic Royal Caernarfon wedi gwisgo fel Meirw Byw (Zombies) er mwyn amlygu peryglon ynni niwclear i ddyfodol cymunedau'r gogledd orllewin, a'r peryglon i ddyfodol y Gymraeg fel iaith hyfyw gymunedol.
 
Yn ddiweddar, fe aeth aelod o Gymdeithas yr Iaith ar ddirprwyaeth i Siapan, er mwyn gweld beth yn union ydoedd ...

darllenwch mwy

Drama gomedi newydd S4C yn adlewyrchu...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae pentrefi fel hyn yn marw mas ar hyd a lled Cymru bob blwyddyn…"
 
Drama gomedi newydd S4C yn adlewyrchu pryder am ddyfodol cymunedau gwledig Cymru
 
Bydd y bryder am ddyfodol cymunedau gwledig yn cael ei adlewyrchu mewn cyfres newydd ym mis Tachwedd ar S4C.
 
Er mai drama-gomedi yw Cara Fi, mae tinc difrifol tu ôl i'r ysgafnder yn ôl comisiynydd y gyfres.
 
Bydd Cara Fi yn dilyn hynt a helynt trigolion Tretarw, pentref dychmygol yng ngorllewin Cymru, ble mae'r merched yn brin a'r dynion yn ysu am gariad.
 
Mewn ymdrech i achub y pentref, mae landledi'r dafarn leol yn penderfynu hysbysebu dynion sengl Tretarw ar gartonau llaeth, a bob ...

darllenwch mwy