Seren Hollywood yn credu fod cig coch yn bwysig fel rhan o ddeiet gytbwys

18/01/2019

Categori: Amgylchedd, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r drafodaeth am fwyta cig barhau, mae actor enwog o Gymru sy’n gwneud ei enw yn Holywood wedi siarad am ei gred fod cig coch yn hanfodol ar gyfer deiet gytbwys.

Mae Matthew Rhys, sydd newydd gael ei enwebu eto am Golden Globe oherwydd ei berfformiad yn y ddrama ysbïo lwyddiannus, The Americans, wedi pwysleisio gwerth cig coch mewn diet cytbwys.

 

Mewn cyfweliad a Hybu Cig Cymru, dywedodd: “Rwy'n credu mai'r gair hollbwysig yw 'cydbwysedd'.  Yr un fath ag unrhyw fwyd arall, ddylen ni ddim gorfwyta cig coch, ond mae cael cig coch yn rhan o ddiet cytbwys yn fuddiol dros ben am ei fod yn ffynhonnell gyfoethog o brotein sy'n cynnwys haearn, sinc a fitaminau B.”

 

Ychwanegodd: “Rwy’n mwynhau bwyta cig coch – yn bennaf am ei fod yn anhygoel o flasus. Ar ôl treulio dros hanner fy mywyd y tu allan i Gymru, un o'r pethau y byddaf yn edrych ymlaen atyn nhw ar ôl dychwelyd yw cinio Sul traddodiadol o gig eidion neu gig oen.”

 

Dydy cefnogi Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ddim yn rhywbeth newydd i Matthew oherwydd mae wedi lleisio hysbysebion HCC yn y gorffennol. Hefyd, cafodd gyngor ar goginio cordon bleu - gan ddefnyddio Cig Oen Cymru, wrth gwrs - gan gyd-Gymro, y cogydd Bryn Williams yn ôl yn 2015, wrth baratoi i chwarae rhan cogydd yn y ffilm Burnt.

 

Ar y pryd, meddai: “Ar ôl treulio oes yn bwyta Cig Oen Cymru ac o gofio mod i’n hanu o deulu mawr a oedd yn cynhyrchu’r cig, roedd yn braf cael gwersi ar sut i’w goginio’n iawn gan gogydd o fri.”

 

Mae llawer o ddietegwyr yn pwysleisio pwysigrwydd cig coch fel ffynhonnell o brotein a fitaminau. Mewn cyflwyniad yn ystod cynhadledd nyrsio yng Nghaerdydd yn ddiweddar, nododd yr arbenigwr Dr Carrie Ruxton fod stêc eog wedi'i grilio yn cynnwys mwy o galorïau na stêc syrlwyn.

 

Mae ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf Hybu Cig Cymru yn canolbwyntio ar hwylustod a rhwyddineb coginio cig coch, yn enwedig ar gyfer prydau canol wythnos. 

 

Maeth

 

Dywedodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu'r Farchnad: “Mae cig coch yn ffynhonnell gyfoethog o faethynnau allweddol, ac mae nifer o bobl yn ddiffygiol yn mwynau pwysig hyn. Argymhellir i bobl i fwyta 70g o gig coch sy’n isel mewn braster, a gallem oll fwynhau hynny fel rhan o ddeiet iach a chytbwys.”

 

“Yn ddiweddar, ymunodd y seren rygbi Shane Williams â ni i rannu ei hoffter o Gig Oen Cymru, ac erbyn hyn mae gennym gefnogaeth seren arall, sef Matthew Rhys. Hoffem ddiolch yn ddiffuant i'r Cymry pybyr hyn am eu cefnogaeth a'u teyrngarwch i'w cenedl a’r diwydiant ffermio yng Nghymru.”