Staff yn datgan diffyg hyder yn arweinyddiaeth Prifysgol Bangor

23/10/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau Undeb Prifysgol a Choleg Bangor wedi pasio cynnig o ddiffyg hyder yn nhîm rheoli’r brifysgol ar ôl iddyn nhw ddatgan eu bwriad i dorri 200 o staff.

Yn lle hynny, mae'r undeb wedi cynnig toriad cyflog dros dro i'r holl staff am gyfnod o ddwy flynedd.

Mae'r brifysgol yn wynebu twll ariannol gwerth £13 miliwn o ganlyniad i effaith Covid-19 ar recriwtio myfyrwyr rhyngwladol.
Fodd bynnag, byddai'r toriadau presennol yn golygu torri 20% o swyddi’r brifysgol ar draws ysgolion academaidd, Gwasanaethau TG, y llyfrgell a’r gwasanaeth cwnsela myfyrwyr.

Dywedodd yr Athro Doris Merkl-Davies, aelod o bwyllgor UCU Bangor a chynrychiolydd UCU Ysgol Fusnes Bangor, fod aelodau’n barod i ymladd i arbed swyddi eu cydweithwyr.
“Mae morâl staff yn anhygoel o isel. Mae hyd yn oed staff mewn ysgolion heb unrhyw ddiswyddiadau, fel yr Ysgol Fusnes, yn teimlo mai dim ond modd o gadw eu swyddi dros dro fydd hyn,” meddai.
“‘Does neb yn ddiogel,’ medden nhw. ‘Fi fydd yn ei chael hi flwyddyn nesaf.’ Mae’r amgylchiadau wedi creu ymdeimlad cryf o undod ymysg y staff. ”

 

Saib

 

Mae'r undeb yn cynnig y byddai'r rhai ar waelod y raddfa gyflog (sy'n ennill £20,130) yn derbyn y toriad lleiaf o 0.5%.
Yn y cyfamser, fe fyddai’r rheini sy’n ennill fwyaf (rheolwyr a chyflogau dros £114,000) yn derbyn y toriad mwyaf (15%). Fe allai’r cynnig hwn ar ei ben ei hun arbed rhwng £5m a £5.4m, medden nhw.
Dywed yr undebau y byddent yn fodlon “aberthu ar y cyd” yn gyfnewid am saib yn y broses ailstrwythuro gyfredol, a gwarant o ddim diswyddiadau gorfodol trwy gydol cyfnod dwy flynedd y toriad cyflog arfaethedig.
Maent hefyd wedi galw am:
• Mwy o graffu gan undebau ar wybodaeth ariannol i sicrhau bod yr holl wariant sylweddol er budd staff, myfyrwyr a'r sefydliad.
• Newidiadau i bolisïau rheolaeth fewnol y brifysgol i sicrhau bod gan yr undebau hawl i gael eu hysbysu a chael dweud eu dweud cyn gynted â phosibl ar faterion ariannol. Mae hyn yn dilyn methiant y rheolwyr i hysbysu’r undebau am ddiffygion ariannol sy'n deillio o'r diffyg ariannol o ganlyniad i effaith Covid-19 ar incwm o letyau neuaddau myfyrwyr yn gynharach eleni.
• Bod seddi ar Gyngor y Brifysgol - corff llywodraethu'r brifysgol sy'n gosod cyfeiriad strategol y brifysgol ac yn darparu goruchwyliaeth ariannol - yn cael eu rhoi i'r undebau.
 
Streic


Mewn llythyr at Is-Ganghellor y brifysgol a Chadeirydd y Cyngor a anfonwyd ar 22 Hydref, dywedodd Llywydd UCU Bangor, Dr. Dyfrig Jones, fod yr aelodau’n barod i weithredu’n ddiwydiannol.
“Byddwch, rwy’n siŵr, wedi gweld adroddiadau newyddion bod cangen UCU ym Mhrifysgol Heriot-Watt yng Nghaeredin heddiw wedi pleidleisio i weithredu’r ddiwydiannol. Mae’n gwbl bosibl y byddwn yn cael ein gorfodi i ddilyn yr un llwybr yma ym Mangor, oni bai bod newid cyfeiriad ar sylfaenol ar unwaith,” meddai.
Er mwyn osgoi gweithredu diwydiannol ym Mhrifysgol Bangor, anogodd Dyfrig Jones dîm Gweithredol a Chyngor y brifysgol i “ymateb yn gadarnhaol” i wrthgynigion yr undebau, “er lles Prifysgol Bangor a’i holl staff”.
Rhagor o wybodaeth
Mewn e-bleidlais o aelodau a gaeodd ar 21 Hydref pasiodd aelodau UCU Bangor sawl cynnig gyda mwyafrif llethol o blaid, gan gynnwys:
• Gwella atebolrwydd rheolwyr y Brifysgol trwy alw ar Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y Comisiwn Elusennau, Pwyllgor Cadeiryddion y Brifysgol, a Chyfrin Gyngor Prifysgol Bangor i gynnal adolygiad brys a chynhwysfawr o lywodraethu Prifysgol Bangor (93 %).
• Gwrthod Achosion Busnes y rheolwyr ar gyfer ailstrwythuro a thoriadau yn eu ffurf bresennol (90%).
• Mynegi diffyg hyder yn nhîm gweithredol y brifysgol o ystyried “camreoli cyllid a strategaeth gan y tîm gweithredol, gan arwain at gylch parhaus ac ailadroddus o golli swyddi, gorlwytho gwaith, anafu, a niweidio lles staff, profiad y myfyriwr, ac enw da'r Brifysgol ”(87%).
• Negodi gostyngiad cyflog i arbed swyddi a gwella trefn lywodraethol y brifysgol (84%).
• Pleidleisio ar weithredu diwydiannol er mwyn atal diswyddiadau gorfodol (81%).

 

Dyma lythyr gan y tri undeb campws a anfonwyd at Weithredwyr y Brifysgol ar 22 Hydref 2020 gan bob un o'r tri undeb yn amlinellu eu gwrthgynigion a fyddai'n caniatáu i'r brifysgol ateb yr her ariannol tra hefyd yn osgoi diswyddiadau gorfodol.
Dyma'r cynigion a basiwyd gan UCU Bangor i amddiffyn swyddi a mynnu diwygiadau yn ymwneud ag atebolrwydd a llywodraethu.