Symud ymlaen gyda’n gilydd ym maes dysgu yn y gweithle dwyieithog

07/10/2014

Categori: Addysg, Iaith

“Llawer o wybodaeth, anogaeth a hwyl”.  Dyna un sylw gan unigolyn a fynychodd y drydedd Gynhadledd ar Ddwyieithrwydd ym Maes Dysgu yn y Gweithle yng Ngholeg Sir Gâr, Caerfyrddin yn ddiweddar.  Unwaith eto, trefnwyd y gynhadledd ar y cyd gan NTfW a Sgiliaith a chafodd cynadleddwyr o’r sectorau Dysgu Seiliedig ar Waith ac Addysg Bellach yn y De Orllewin gyfleoedd gwerthfawr i ehangu eu gwybodaeth am y gwahanol agweddau ar hyrwyddo a datblygu dwyieithrwydd gyda dysgwyr ôl-16 yng Nghymru.

 

Cafwyd sawl cyflwyniad diddorol a buddiol yn ystod y dydd, gan gynnwys cyfraniad allweddol gan Estyn ar sut i fynd ati i gyflawni rhagoriaeth wrth gyflwyno hyfforddiant Cymraeg mewn Dysgu yn y Gwaith.  Rhannwyd arfer da, hefyd, gan reolwyr ac aseswyr sy’n gweithio’n ddwyieithog gyda dysgwyr a chyflogwyr, a chroesawyd clywed am eu datblygiadau newydd a’u syniadau hwy yn fawr.   Profodd y gweithdai ymarferol yn y p’nawn i rannu adnoddau a gweithdrefnau i fod yn werth chweil hefyd.

 

‘Roedd yr awyrgylch yn ysbrydoledig ac yn gefnogol trwy gydol y dydd, gyda phawb yn awyddus i gydweithio mwy, i rannu mwy ac i gefnogi mwy ar ei gilydd.  Bydd NTf W a Sgiliaith yn trefnu digwyddiadau tebyg at y dyfodol mewn rhannau eraill o Gymru, wedi’n sbarduno gan sylwadau fel “’Roedd yn wych gwybod ein bod i gyd yn yr un cwch ac yn fodlon rhannu arfer da”.  Cofiwch gadw mewn cysylltiad i fod yn rhan o’r holl fwrlwm!

 

Am fwy o fanylion ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net